divendres, 23 febrer 2018, 21:12
Lloc: Aula Virtual de la Universitat de València
Curs: Aula Virtual de la Universitat de València (Aula Virtual)
Glossari: FAQ de Multimedia
C

Com es fa l'enregistrament d'un mUVie?

mUVie significa "Materials Universitaris Virtuals per a la Investigació i l’Ensenyament". Consisteix en un vídeo en el qual apareix el ponent i una presentació de diapositives o pantalla del seu ordinador. En un mUVie es personalitza la presentació del vídeo amb rètols i informació rellevant, alhora que es mostra la presentació del docent al costat de l’àudio i vídeo d’aquest, i s’obté així un vídeo professional i de qualitat. La durada d’un mUVie no sol superar els 20 minuts, encara que és possible planificar sèries de vídeos d’aquesta durada aproximada.

Un mUVie també permet l’enregistrament d’una classe que comprenga un o diversos mUVie’s. Si la classe que s’imparteix supera els 20 minuts de durada, s’estableixen blocs de vídeos, de manera que el conjunt d’aquests corresponga amb els continguts de la planificació.

http://www.uv.es/fatwireed/userfiles/image/grabacion_muvie.jpg

VÍDEO

(4_minuts)

 EXEMPLE DE mUVie AMB VÍDEO.  Exemple d'un vídeo (mUVie) en el que s'utilitza un altre vídeo com a contingut. 

 

VÍDEO

(4_minuts)

 EXEMPLE DE mUVie AMB POWERPOINT.  Exemple d'un vídeo (mUVie) on  s'utilitza una presentació Powerpoint com a contingut. 

 

VIDEO

(4_minuts)

 EXEMPLE DE mUVie AMB TABLET.  Exemple d'un vídeo (mUVie) on es mostren  continguts a mà alçada sobre una Tablet. 

 


----

mUVie stands for "Materials Universitaris Virtuals per a la Investigació i l’Ensenyament (virtual university material for research and teaching)". It consists of a video of a presenter and a slide show or computer screen. In a mUVie you can personalise the video presentation with titles and relevant information, while displaying the teacher's presentation alongside the audio and video of that presentation, thus producing a professional and high-quality video. The length of a mUVie normally does not exceed 20 minutes, but you can plan a series of videos lasting approximately this long each.

A mUVie also allows you to record a class made up of one or more mUVies. If the class lasts longer than 20 minutes, you must organise sets of videos, and these sets match the content in the course plan.

http://www.uv.es/fatwireed/userfiles/image/grabacion_muvie.jpg

VIDEO

(4 minutes)

 EXAMPLE OF mUVie WITH VIDEO.  Example of a vídeo (mUVie) in which a different video is used as content. 

 

VIDEO

(4 minutes)

 EXAMPLE OF mUVie WITH POWERPOINT.  Exemple d'un vídeo (mUVie) in which a Powerpoint presentation is used as content. 

 

VIDEO

(4 minutes)

 EXAMPLE OF mUVie WITH TABLET.  Example of a video (mUVie) in which content is shown on a hand-held tablet. 

 Com faig per seleccionar un dispositiu d’àudio/vídeo diferent del que m’apareix per defecte en Connect?

Hem de prémer sobre la icona superior de la finestra de vídeo i triar ‘Seleccionar Càmera’. Se’ns obrirà una finestra de Flaix Player que ens permet triar una altra càmera o un altre micròfon amb dues icones de la part inferior.
Una vegada fet això, podem prémer sobre el menú “Reunió – Assistent per a configuració d’àudio” per comprovar l’àudio del nou micròfon seleccionat.


----

Click on the icon at the top of the video window and choose 'Select camera'. It will open a window with two further icons at the bottom that allow Flash Player to choose another camera or microphone. Once done, click on the menu "Meeting - Audio setup wizard" to check the correct microphone has been selected.

Com funciona el servei d'enregistrament de vídeos a la UV?

El Servei d’Informàtica i el SFPIE proporcionen conjuntament aquest servei d’enregistraments de continguts multimèdia. Dirigit al personal de la Universitat (PDI i PAS), es permet l’enregistrament de vídeos o material multimèdia amb finalitat docent o de suport al lloc de treball.

Aquest servei d’enregistrament de vídeos ofereix al PDI i professorat de la UV la possibilitat de gravar continguts educatius multimèdia als estudis d’enregistrament. També pot sol·licitar aquest servei el personal de la Universitat que necessite material audiovisual de suport a les tasques que duga a terme normalment al seu lloc de treball.

Els enregistraments es realitzen als estudis d’enregistrament del SFPIE (Tarongers) o del SiUV (campus de Burjassot), depenent de la destinació i el tipus de material a gravar.

La finalitat dels enregistraments o del material gravat és la publicació dels vídeos generats en el servidor Multimèdia de la UV, de manera que els vídeos seran accessibles opcionalment des d’Internet però permetent l’enllaç des de l’Aula Virtual, blogs o diferents webs. En qualsevol cas, tindrà accés al material publicat qui determine l’usuari que va proposar l’enregistrament (públic, protegit amb contrasenya, públic descarregable, etc.).

Per realitzar la sol·licitud del servei, tan sols fa falta emplenar un formulari amb l’antelació mínima marcada i els tècnics estudiaran la proposta i contactaran amb el sol·licitant.

Es poden gravar mUVies, classes, conferències, videotutorials i videoconferències, però també és possible la retransmissió en directe de diferents esdeveniments.


----


The Servei d'Informàtica (SiUV, IT service) and the Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE, Lifelong Learning and Educational Innovation Service) jointly provide this multimedia content recording service. Aimed at UV staff (PDI teaching and PAS administrative staff), it allows the recording of videos or multimedia educational for teaching or work purposes. 

This video recording service offers PDI and other teaching staff at the UV the ability to record multimedia educational content at our recording studios. This service can also be requested by UV staff who need audiovisual media in support of their work. 

The recordings are made in the recording studios belonging to the SFPIE (on Tarongers Campus) or the SiUV (on Burjassot Campus), depending on the destination and type of material to be recorded. 

The purpose of the recordings is to publish the videos on the multimedia server of the UV, so the videos will be accessible on the internet but you can also link to them from the Online Classroom, blogs or other websites. In any case, the user who requested the recording decides who has access to the material (public, password protected, publicly downloadable, etc.). 

To request this service, you need only fill out a form allowing at least the minimum time stipulated and the service's technicians will study the proposal and contact the applicant. 

You can record mUVies, classes, conferences, video tutorials and video conferences, but you can also broadcast live from different events.

Com funciona MMedia?

Qualsevol persona que accedisca a la URL http://mmedia.uv.es pot accedir a una pàgina en què es mostren una sèrie de vídeos que hi han pujat recentment els usuaris, però també a un cercador per a la resta de vídeos que no es mostren i que es troben en el servidor multimèdia.

És a dir, que el servei de MMèdia presenta una àrea pública en la qual tots els usuaris poden accedir als recursos que l’autor haja marcat com a públics. (S’entén com a autor l’usuari que ha fet la publicació del recurs en el nostre sistema).

Són ja milers els vídeos dipositats pels usuaris de la UV i disponibles per a ser visualitzats.

------

Anyone who enters the URL http://mmedia.uv.es will reach a page that shows a series of videos that users have recently uploaded, but also a search engine for other videos that are not displayed and can be found on the media server.

Simply put, the MMedia service has a public area where all users can find the resources that the author has marked as 'public'. (The author is the user who first published the resource on our system).

There are already thousands of videos stored by users of the UV and available to be watch.

Com funciona MMedia per a emetre en directe?

El servidor MMèdia permet la retransmissió en directe d’esdeveniments usant un programari que envia el senyal de vídeo de l’ordinador de l’usuari al servidor multimèdia de la UV, i és  aquest l’encarregat d’enviar aquesta emissió de TV a tants televidents com es connecten a la URL de l’esdeveniment.

Qualsevol usuari PDI/PAS de la UV pot realitzar una emissió en directe usant el seu propi ordinador, amb el seu equipament multimèdia i el programari que recomana el SIUV emetent cap a MMèdia.

 

Recomanacions.

El Servei d’Informàtica recomana usar el programari Adobe Media Live Encoder (gratuït), que una vegada instal·lat i configurat enviarà el senyal de vídeo del nostre ordinador a MMèdia per difondre’l a través d’Internet.

Hi ha altres programes (normalment de pagament) que també permeten enviar el senyal de vídeo RTMP a MMèdia i que hem provat amb èxit. Per exemple XSplit Broadcaster.

DESCÀRREGA D’ADOBE MEDIA LIVE ENCODER (Gratuït):

Podem descarregar oficialment el programari des de l’enllaç següent, prement el botó “Download”, i després d’emplenar el petit formulari que apareixerà.

LINK

 PÀGINA OFICIAL D'ADOBE MEDIA LIVE ENCODER   

 

Està disponible per a sistemes operatius Windows i Mac OS (idioma anglès)

 

DOWNLOAD

 

DESCÀRREGA D'ADOBE MEDIA LIVE ENCODER.

SISTEMA OPERATIU WINDOWS (.MSI)

 

 

DOWNLOAD

 

DESCÀRREGA D'ADOBE MEDIA LIVE ENCODER.

SISTEMA OPERATIU MAC OX (.DMG)  

 

 

----

The MMedia server allows live broadcasting of events using software that sends the video signal from the user's computer to the UV multimedia server, and this is responsible for sending this TV broadcast to as many viewers as connect to the URL of the event.

Any PDI teaching staff or PAS administrative staff who is a UV user can make a live broadcast using their own computer, with its multimedia equipment and software as recommended by the SIUV (Servei d'Informàtica, IT service) broadcasting to MMedia.


Recommendations

The Servei d'Informàtica recommends using Adobe Media Live Encoder (free), which once installed and configured will send the video signal from your computer to MMedia which will broadcast it over the internet.

There are other programs (usually requiring payment) which also allow you to send the RTMP video signal to MMedia and which we have successfully tested. For example XSplit Broadcaster.

DOWNLOAD ADOBE MEDIA ENCODER LIVE (free):

We can officially download the software from the link below by clicking on "Download" and then filling out the short form that appears.

LINK

 OFICIAL ADOBE MEDIA LIVE ENCODER WEBSITE   


It is available for Windows and Mac OS operating systems (English) 

DOWNLOAD

 

DOWNLOAD ADOBE MEDIA LIVE ENCODER.

WINDOWS OPERATING SYSTEM (.MSI)

 

 

DOWNLOAD

 

DOWNLOAD ADOBE MEDIA LIVE ENCODER.

MAC OX OPERATING SYSTEM (.DMG)  

 


¿

¿Com puc accedir al servidor per a publicar material?

Pel fet de ser usuaris de la UV, disposem d’un espai privat en MMèdia on podrem dipositar els nostres vídeos o recursos multimèdia. L’accés a aquest espai es pot realitzar iniciant sessió en MMèdia amb el nostre usuari i contrasenya de correu (interfície web), disco.uv.es, o des d’unitats de xarxa (no es comenta aquesta última opció en aquest document).

Es recorda que únicament podem publicar en MMèdia, vídeos, música i materials dels quals siguem propietaris o puguem legalment dipositar en el servidor (vegeu secció “Legal”).

En la pàgina principal de MMèdia, disposem a la part superior de 4 opcions entre les quals es troba “Iniciar Sessió”.

http://www.uv.es/fatwireed/userfiles/image/com_funciona_1.jpg

L’aspecte de la pantalla d’administració serà similar al que es mostra a continuació. En aquesta pantalla s’indicaran els arxius multimèdia que anem "pujant" a la plataforma.

http://www.uv.es/fatwireed/userfiles/image/acces_espai_1.jpg

Podem pujar els nostres arxius fent ús una de les pestanyes de la part superior denominada "Nou fitxer".

I una vegada pujat l’arxiu, podem punxar sobre aquest i accedirem a un formulari d’edició que ens permetrà seleccionar si volem que el nostre vídeo siga públic o no, posar un títol i una descripció, assignar-hi una categoria, i diverses opcions més, a part d’un botó que ens permet convertir-lo a MP4 (format per defecte per MMèdia) si el vídeo original està en un altre format.

També podrem anotar la URL que se’ns ha assignat per enviar-la per correu, proporcionar-la als nostres alumnes, etc., de manera que -simplement prement sobre la URL- els usuaris accedisquen directament a la reproducció del nostre vídeo.


----

UV users have a private space on MMedia where we can store our video or multimedia resources. You can enter this space by logging in to MMedia using the same username and password you use for your (web interface) e-mail account, disco.uv.es, or via network drives (this last option is not covered in this document).

Remember that you can only publish videos, music and materials on MMedia which you own or may lawfully placed on the server (see Legal section).

At the top of the MMedia homepage, there are four options one of which is "Log in".

http://www.uv.es/fatwireed/userfiles/image/com_funciona_1.jpg

The layout of the administration page will be similar to that shown below. This page shows us all the multimedia files that we upload to the platform.

http://www.uv.es/fatwireed/userfiles/image/acces_espai_1.jpg

You can upload your files using one of the tabs at the top called "New file".

Once the file is uploaded, you can click on it to open an edit form allowing us to choose whether we want our video to be public or not, add a title and a description, assign a category, and several other options, in addition to a button that allows us to convert it to .MP4 (the default format for MMedia) if the original video is in another format.

We can also take note of the URL assigned to the video and send it by e-mail, offer it to our students, etc., so that by simply clicking on the URL, users go directly to our video playback.


C

Com puc accedir a MMedia?

Accedir al servidor multimèdia de la UV és tan senzill com accedir amb qualsevol navegador a la URL:  http://mmedia.uv.es

Quan premem sobre qualsevol vídeo en la pàgina principal, o sobre el que hàgem localitzat, ens apareixerà el lector (player) que ens permet reproduir-lo.

En la pàgina principal de MMedia es disposa de diversos menús, situats a la part superior, que ens permetran accedir a les diferents opcions.


----

Access to the multimedia server is as simple as opening the following URL in any browser: http://mmedia.uv.es

When you click on any video on the home page, or from wherever you have found it, a player will appear to play it.


At the top of the MMedia homepage there are various menus giving access to the various options.


Com puc emetre en directe?

Per fer una retransmissió en directe del senyal d’àudio/vídeo que tinguem al nostre ordinador són necessaris 2 passos fonamentals:

 1. Crear un esdeveniment LIVE en MMèdia.
 2. Instal·lar i configurar el programari Live Encoder al nostre ordinador.

 

Disposem d’un videotutorial que especifica com crear l’esdeveniment Live en MMèdia:

Una vegada creat l’esdeveniment Live en MMèdia només ens faltarà instal·lar i configurar el programari al nostre ordinador ‘emissor’. Aquest programari ens permetrà fins i tot l’enregistrament de l’esdeveniment en l’ordinador per a una visualització/publicació posterior.

Proporcionarem la URL als nostres “televidents” i podran accedir a la nostra emissió el dia i hora de l’esdeveniment. També podran accedir a l’emissió fent una cerca de l’esdeveniment en Mmedia.uv.es.

Si en algun moment necessitem ajuda per conèixer la IP del nostre ordinador d’emissió, podem veure aquest vídeo:

Informació addicional.

La nostra emissió pot ser vista per milers de persones simultàniament des d’equips i dispositius que tinguen Flaix Player instal·lat (actualment quasi tots els ordinadors) i actualitzat.

Si algun televident necessita veure la nostra emissió des de Smartphones o dispositius Android, pot descarregar un player que li permeta visualitzar la nostra emissió RTMP.

LINK

 VLC (VIDEOLAN) FOR ANDROID   

 

-----

To make a live broadcast using the audio/video signal of your computer, there are two essential steps to take:

1. Create a LIVE event in MMedia.

2. Install and configure the Live Encoder software on your computer.


Watch a video tutorial that explains how to create a live event in MMedia:

Once this is done, you need only install and configure the software on your 'broadcasting' computer. This software even allows the recording of the event on your computer for later viewing or publication.

Give the URL to our "viewers" so they have access to our broadcast on the day and time of the event. They can also tune in to the event broadcast by doing a search on Mmedia.uv.es.

If you ever need help to discover the IP of your broadcasting computer, watch this video:


Additional information

Our broadcast can be seen by thousands of people simultaneously from equipment and devices that have Flash Player installed (currently almost all computers) and updated.

If a viewer needs to watch our broadcasting from Smartphones or Android devices, they can download a player that allows them to view your RTMP broadcast.

LINK

 VLC (VIDEOLAN) FOR ANDROID   


Com puc enllaçar els meus vídeos?

Els nostres vídeos en MMèdia porten associada una URL, que és la que podem comunicar a les persones que hi hagen d’accedir, i que tindrem disponible de la manera d’edició d’aquest (en la part inferior del formulari).

Podem seleccionar qualsevol d’aquestes dues que ens proposen (és indiferent, però en recomanem la primera).

Url per mostrar o per inserir en el portlet mmplayer:

 1. http://mmedia.uv.es/buildhtml/46588 (Url recomanada)
 2. http://mmedia.uv.es/buildhtml?user=breso&path=/avirtual/moodle/&name=av16.mp4

En un moment determinat podem estar interessats que aparega el nostre vídeo en un blog o pàgina web, i que aparega amb el player (reproductor) perquè els usuaris puguen veure el vídeo simplement punxant sobre aquest. Sense necessitat d’anar a MMèdia.

Per a això, també en la part inferior del formulari, podrem copiar el codi Embed que enganxarem posteriorment en l’entrada/pàgina del blog, o en la web.

Exemple de codi:

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"id="player1" name="player1" width="300" height="300">
<param name="id" value="player1">
<param name="name" value="player1">
<param name="width" value="320">
<param name="height" value="240">
<param name="allowfullscreen" value="true">
<param name="allowscriptaccess" value="always">
<param name="flashvars"value="&user=breso&auth=&streamer=rtmp://mmedia.uv.es/media&token2=/avirtual/moodle/&file=mp4:groups/avirtual/moodle/av16&image=http://mmedia.uv.es/g%3Fuser%3Dbreso%26name%3Dav16.mp4%26resource_id%3D46588%26path%3D/avirtual/moodle/&autostart=false&usefullscreen=true">
<param name="src" value="http://mmedia.uv.es/mediaplayer_uv5.swf">
<embed type="application/x-shockwave-flash" id="player1" name="player1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="
&user=breso
&auth=&streamer=rtmp://mmedia.uv.es/media&token2=/avirtual/moodle/
&file=mp4:groups/avirtual/moodle/av16
&image=http://mmedia.uv.es/g%3Fuser%3Dbreso%26name%3Dav16.mp4%26resource_id%3D46588%26path%3D/avirtual/moodle/
&autostart=false&usefullscreen=true" src="http://mmedia.uv.es/mediaplayer_uv5.swf" width="320" height="240">
</object>

 


----

Your MMedia videos are associated with a URL, found at the bottom of the edit menu for the video, and which we can communicate to the people who need to see it.

You can select either of the two displayed (both will work, but we recommend using the first one).


URL to show or insert in the mmplayer portlet:

1. http://mmedia.uv.es/buildhtml/46588 (recommended URL)

2. http://mmedia.uv.es/buildhtml?user=breso&path=/avirtual/moodle/&name=av16.mp4

If you want your video to appear on a blog or website within a player so that users can view the video simply by clicking on it, without visiting Mmedia, copy the Embed code found a the bottom of the edit video menu and paste it in the blog entry or webpage.


Code Sample:

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"id="player1" name="player1" width="300" height="300">
<param name="id" value="player1">
<param name="name" value="player1">
<param name="width" value="320">
<param name="height" value="240">
<param name="allowfullscreen" value="true">
<param name="allowscriptaccess" value="always">
<param name="flashvars"value="&user=breso&auth=&streamer=rtmp://mmedia.uv.es/media&token2=/avirtual/moodle/&file=mp4:groups/avirtual/moodle/av16&image=http://mmedia.uv.es/g%3Fuser%3Dbreso%26name%3Dav16.mp4%26resource_id%3D46588%26path%3D/avirtual/moodle/&autostart=false&usefullscreen=true">
<param name="src" value="http://mmedia.uv.es/mediaplayer_uv5.swf">
<embed type="application/x-shockwave-flash" id="player1" name="player1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="
&user=breso
&auth=&streamer=rtmp://mmedia.uv.es/media&token2=/avirtual/moodle/
&file=mp4:groups/avirtual/moodle/av16
&image=http://mmedia.uv.es/g%3Fuser%3Dbreso%26name%3Dav16.mp4%26resource_id%3D46588%26path%3D/avirtual/moodle/
&autostart=false&usefullscreen=true" src="http://mmedia.uv.es/mediaplayer_uv5.swf" width="320" height="240">
</object>


Com puc inserir subtítols als videos?

És possible inserir subtítols en un vídeo que hàgem dipositat en MMèdia. En primer lloc hem de saber que necessitarem tenir en MMèdia dos arxius: el vídeo que cal subtitular i un arxiu .SRT que contindrà els subtítols. (El sistema de subtitulat no funciona si l’usuari que visita el vídeo el reprodueix en HTML5).

Aquest arxiu ha de ser generat amb alguna aplicació tipus "Aegisub" (http://www.aegisub.org/) o similar per a indicar correctament els textos que cal inserir i en quin moment del vídeo hauran d’aparèixer, i tenir el mateix nom que el vídeo associat (tret de l’extensió, tal com indiquem).

 

Podem descarregar una versió portable d’aquest programari Aegisub des de l’enllaç següent:

DOWNLOAD

 PROGRAMARI AEGISUB PER A GENERAR SUBTÍTOLS EN UN VÍDEO.   

 

Aquest programari gratuït que recomanem permet obrir el vídeo i anar posant els textos en cada secció del vídeo de forma intuïtiva. Una vegada acabem d’inserir tots els subtítols i tinguem tot acabat, guardarem el resultat però… el fitxer que el programari vol generar és un fitxer .ASS.

Desarem aquest arxiu .ASS i només ens restarà convertir-lo a format .SRC amb qualsevol programari per a això. Recomanem un convertidor en línia:

 

LINK

 CONVERTIDOR EN LÍNIA DE SUBTÍTOLS .ASS A .SRT   

 

A continuació pujarem a MMèdia l’arxiu .SRT resultant juntament amb el vídeo que cal subtitular.

Ex. mivideo.mp4  i   mivideo.srt  (l’arxiu srt també ha d’estar actiu i ser Públic en MMèdia).

Una vegada fet això, es mostrarà a l’usuari a la part superior dreta del nostre vídeo el connector (plug-in) en ON/OFF depenent de si volem que ens mostre -o no- els subtítols.

http://www.uv.es/fatwireed/userfiles/image/videos_subtitols.jpg

 

Exemple de contingut d’un arxiu .SRT:

1

00:00:00,000 --> 00:00:05,000

Accederemos a lo que es el panel de configuración de nuestro Blog.

2

00:00:05,006 --> 00:00:11,050

En este caso vamos a quedarnos con la idea de que en la parte izquierda tenemos toda la serie de menús

3

00:00:11,050 --> 00:00:15,014

diferentes, que nos van a permitir hacer todo dentro de nuestro blog

4

00:00:15,014 --> 00:00:17,084

 

Podem vore un exemple si visualitzem els primers 17 segons d'aquest vídeo:

Exemple subtítols


-----

You can add captions to a video that you have uploaded to MMedia. First of all, remember you need to add two files to MMedia: the video to be captioned and a .SRT file containin the captions themselves. (The caption system will not work if the user playing the video uses HTML5.)

This file must be created using an application like Aegisub (http://www.aegisub.org/) or equivalents to correctly indicate the lines of text to be inserted and when they should appear in the video; it should also have the same name as the associated video (apart from the extension, as we later explain).You can download a portable version of this Aegisub software from the following link:

DOWNLOAD

 AEGISUB SOFTWARE FOR CAPTIONING A VIDEO   

 

This recommended freeware allows you to open the video and place the text in each section of the video intuitively. Once all the captions are in place and everything is complete, save the file. The file will save as .ASS

Save the file and then convert it to .SRC format using any software designed for this purpose. We recommend an online converter:


LINK

 ONLINE CAPTION .ASS TO .SRT CONVERTER    

 

Then load the resulting .SRT file to MMedia along with the video to be captioned.

E.g. myvideo.mp4 and myvideo.srt (the .SRT file must also be labelled 'active' and 'public' in MMedia).

Once this is done, the user will see an ON/OFF connector or plug-in at the top right of your video  allowing captions to be displayed or hidden.

http://www.uv.es/fatwireed/userfiles/image/videos_subtitols.jpg


Example of the content of a .SRT file:

1

00:00:00,000 --> 00:00:05,000

Accederemos a lo que es el panel de configuración de nuestro Blog.

2

00:00:05,006 --> 00:00:11,050

En este caso vamos a quedarnos con la idea de que en la parte izquierda tenemos toda la serie de menús

3

00:00:11,050 --> 00:00:15,014

diferentes, que nos van a permitir hacer todo dentro de nuestro blog

4

00:00:15,014 --> 00:00:17,084


You can see an example by watching the first 17 seconds of this video:

Example of captions

Com puc pujar un vídeo a MMedia?

Per pujar un vídeo a MMèdia simplement hem de seguir uns pocs passos. Podem veure el videotutorial següent que ens explica com fer-ho.----

To upload a video to MMedia follow these few simple steps. Watch the following videotutorial whcih explains how to do it.


E

Es poden gravar les videoconferències?

Sí. Les reunions es poden gravar, però ha de ser l’amfitrió el que pose a gravar la videoconferència, ja que és el que disposa de permís per a això.


---

Yes, meetings can be recorded, but only by the host, who has the user privileges to do so.

Es poden reservar les sales per usar-les a la vesprada o caps de setmana?

Efectivament es poden realitzar reserves de sales virtuals per al seu ús fora de l’horari lectiu o caps de setmana. En alguns casos la nostra videoconferència ha de fer-se en horaris lectius d’altres països per a  afavorir-hi l’assistència.

----

Indeed you can reserve a virtual conference room for use outside teaching hours or at weekends. In some cases videoconferencing has to take place during the teaching hours of other countries to encourage attendance.

Es pot fer una prova anterior a la reunió?

Per descomptat. De fet és recomanable. Molts usuaris en fan dues reserves: una per fer proves uns quants dies/hores abans i una altra, per a la reunió en qüestió.

Si he gravat la meua reunió prèviament, com la puc tornar a veure? La pot veure tothom en diferit?

Si hem gravat la reunió, nosaltres mateixos hem pogut generar en aquell moment una URL pública d’aquesta que funciona durant els 6 mesos posteriors.

Com que la URL és pública, l’enregistrament el podrà veure tot el que conega la URL. Encara que l’amfitrió té la possibilitat d’assignar també una contrasenya a l’enregistrament que es demane al visitant en el moment previ a la visualització.

-----

Of course. In fact we recommend it. Many users make two reservations: one for a trial run a few days or hours before and the second for the meeting in question.


If I previously recorded my meeting, how can I see it again? Can everyone see it afterwards?

If you recorded the meeting, you yourself can generate a public URL for it during the following six months.

Because the URL is public, the recording can be seen by everyone who knows the URL. However, the host can also add a password to the recording that visitors must enter before watching it.

F

Funcionen aquestes sales en iPads o iPhones?

Funcionen perfectament, però hem de tenir instal·lat prèviament el Connect Mobile. És gratuït.

Mobile para iOS (App Store)

----

They work perfectly, but you must first install Connect Mobile. This is free.

Mobile for iOS (App Store)


H

Haig d’estar connectat per WIFI o únicament per cable?

Com és normal, es recomana estar connectat per cable, ja que la velocitat és superior normalment. Encara que totes les proves realitzades amb WIFI han estat satisfactòries, fins i tot usant l’Eduroam de la UV en hores punta.


----

As can be expected, we recommend connecting using landline, since the speed is usually higher. Nonetheless, all tests with WIFI have been satisfactory, even when using the UV Eduroam network during peak hours.

O

On es fan les gravacions / enregistraments?

Actualment els enregistraments es realitzen als platós multimèdia del SFPIE (campus dels Tarongers) o del Servei d’Informàtica (campus de Burjassot) depenent del tipus d’enregistrament que es vulga realitzar i  de la disponibilitat.

Una vegada es rep la sol·licitud de servei i aquesta és aprovada, s’indica a l’usuari el plató que cal utilitzar per a l’enregistrament, o si hi ha possibilitat en tots dos, l’usuari selecciona el que li resulte més còmode.

Campus de Tarongers

 

Campus de Burjassot

http://www.uv.es/fatwireed/userfiles/image/servei_inform.jpg

 

http://www.uv.es/fatwireed/userfiles/image/aula_multimedia.jpg

Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa.

 • C/ Serpis, 29 – Valencia
 • Campus de Tarongers
 • udie @ uv.es
 • Extensió de contacte: 25039

Google Maps: https://goo.gl/maps/G5zJwSkRU832

 

Servei d’Informàtica (SiUV)

 • C/ Dr. Moliner, 50 – Burjassot
 • Campus de Burjassot
 • multimedia @ uv.es
 • Extensió de contacte: 44400

Google Maps: https://goo.gl/maps/ohChTFhcn1L2

 

Per a sol·licitar l’enregistrament d’un mUVie es recorda que s’ha de ser PDI o PAS dins de la Universitat. Aquest servei no s’ofereix a l’alumnat.

Estudi de gravació SFPIE


-----

Currently the recordings are made on the media sets at the SFPIE (Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa, Lifelong Learning and Educational Innovation Service) on Tarongers Campus or at the Servei d'Informàtica (SiUV, IT service) on Burjassot Campus, depending on the type of recording you wish to make and availability.

Once the service receives a request and it is approved, we inform the user of which set is to be used for recording; if both are available, the user can choose according to convenience.

Tarongers Campus 

 

Burjassot Campus 

http://www.uv.es/fatwireed/userfiles/image/servei_inform.jpg

 

http://www.uv.es/fatwireed/userfiles/image/aula_multimedia.jpg

Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa.

 • Carrer del Serpis, 29 – Valencia
 • Tarongers Campus
 • udie @ uv.es
 • Telephone extension: 25039

Google Maps: https://goo.gl/maps/G5zJwSkRU832

 

Servei d’Informàtica (SiUV)

 • Carrer del Doctor Moliner, 50 – Burjassot
 • Burjassot Campus 
 • multimedia @ uv.es
 • Telephone extension: 44400

Google Maps: https://goo.gl/maps/ohChTFhcn1L2

 

To request the recording of a mUVie you must be PDI teaching staff or PAS administrative staff at the University. This service is not offered to students.

Estudi de gravació SFPIE
On puc fer la petició de gravació d'un mUVie?

Emplenant aquest formulari, pot sol·licitar qualsevol dels serveis multimèdia que s'ofereixen des del SFPIE i SIUV. Es recorda que per a sol·licitar aquests serveis s'ha de ser personal de la Universitat de València (PDI/PAS).

Els requisits generals per a poder ser beneficiari del servei són:

 • Que l'activitat o esdeveniment a gravar se sol·licite amb una antelació mínima de 10 dies.
 • Que el contingut dels recursos susceptibles de ser produïts, han d'estar sempre relacionats amb docència, amb la seua activitat dins de la UV, o amb la innovació educativa en els plans d'estudi de Grau o Postgrau de la UV.
 • Que el ponent i el material a usar en l'enregistrament ha d'estar disponible en les dates previstes per a l'enregistrament.
 • Que els materials o recursos multimèdia que es generen, per defecte hauran de ser publicats en obert amb llicència Creative Commons (BY-NC-SA) i es permetrà la distribució als diferents mitjans de comunicació i difusió de la UV.

La seua sol·licitud serà valorada i rebrà una resposta, positiva o negativa, en el termini d'una setmana.

Serà recomanable, per a l'exposició davant les càmeres, crear una presentació tipus Powerpoint, que servirà per a dotar de major contingut i reforç al vídeo resultant. És recomanable elaborar unes diapositives el més dinàmiques i gràfiques possible, i ser molt minimalista amb les explicacions en text. Aquestes diapositives han de ser enviades al personal de l'aula d'enregistrament amb una setmana d'antelació, com a mínim. El model de Plantilla de diapositives, es pot descarregar des del menú lateral triant la del centre, facultat, servei o departament que corresponga.

La petició de servei d'enregistrament es realitza des de la Secretaria Virtual, accedint a l'apartat "Reserva espais i recursos" seguit de "Disponibilitat i reserves". A continuació se selecciona l'espai Gravació Multimèdia Burjassot o Gravació Multimèdia Tarongers i farem la sol·licitud.

Una vegada realitzada, el personal tècnic es posarà en contacte amb nosaltres per a confirmar la disponibilitat, mitjans i altres aspectes. 

Accedir al formulari de petició de serveis

-----------------------------------------------------------------------------

By filling out this form, you can request any of the multimedia services offered by the SFPIE (Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa, Lifelong Learning and Educational Innovation Service) and the SIUV (Servei d'Informàtica, IT service). Remember that to request these services you must be staff of the Universitat de València (PDI teaching staff or PAS administrative staff).

The general requirements in order to be a beneficiary of the service are:

 • Your request should be made at least 10 days before the activity or event you wish to record takes place.
 • The content of the resources to be produced must always be related to teaching, with your activity at the UV or with innovation in educational curricula for degree or postgraduate studies at the UV.
 • The presenter and the material to be used in the recording should be available for the scheduled dates of the recording.
 • By default, the materials and multimedia resources that are created shall be made publicly available using Creative Commons (BY-NC-SA) and their distribution to the various UV broadcast and communications media shall be permitted.

Your request will be assessed and receive a response, either positive or negative, within a week.

We advise you to create a Powerpoint presentation to display to the cameras and which will serve to provide more content and strengthen the resulting video. We recommend producing the most dynamic and visual slides possible with very minimal text explanations. These slides should be sent to the recording set staff at least one week in advance. A set of template slides can be downloaded from the side menu by choosing the appropriate school, faculty, department or service.

The recording service request is made through the Online Office, clicking on the 'Reserve spaces and resources' followed by 'Availability and reservations'. Then select either 'Gravació Multimèdia Burjassot' (Burjassot recording set) or 'Gravació Multimèdia Tarongers' (Tarongers recording set) and make the request.

Once sent, technical staff will contact you to confirm availability, media and other details.

Go to service request form


On puc vore informació legal sobre recursos TIC?

A continuació podem accedir mitjançant l'enllaç següent al Reglament d’ús dels recursos relacionats amb les tecnologies de la informació i les comunicacions de la UV (en PDF)

 

PDF

 REGLAMENT D'ÚS DELS RECURSOS RELACIONATS AMB LES T.I.C. EN LA U.V.   

------------

Below you will find a link to regulations governing the use of information and communications technology resources at the UV (PDF).

 

PDF

 REGULATIONS ON USE OF ICT RESOURCES AT THE UV   


P

Puc impartir una classe amb aquest sistema de videoconferències, o és només per a reunions?

Efectivament és possible impartir una classe o conferència amb la plataforma. Podem mantenir una reunió de treball, o usar Connect per impartir una classe als assistents.

FAQ


----

Yes, you can teach a class or present a conference using the platform. You can hold a work meeting, or use Connect to teach participants a class.

FAQ

Puc mantenir una reunió virtual des del meu despatx amb el meu portàtil?

Per descomptat. Si el nostre equip reuneix els requisits mínims podem usar el nostre ordinador del despatx amb la nostra càmera web i micro. Es recomana usar auriculars en lloc d’altaveus per evitar problemes amb el so.


----

Of course. If your office computer meets the minimum requirements you can use it together with a webcam and a microphone. We recommend using headphones instead of speakers to avoid problems with the sound.

Puc participar en la conferència des de casa?

I tant que sí. Encara que la qualitat de l’emissió dependrà de la connexió i l’amplada de banda de què disposem a casa. També funcionarà millor o pitjor depenent del nombre d’assistents amb l’àudio i vídeo actiu.


---

Of course. Although the quality of the broadcast will depend on the connection and the bandwidth we have at home. It will work better or worse depending on the number of participants with audio and video turned on.

Puc participar en una reunió amb la meua tauleta (tablet) o smartphone?

Per descomptat. És necessari tenir instal·lat prèviament el programari Connect Mobile per al nostre sistema operatiu. Està disponible gratuïtament per a iOS, Android i Blackberry.

Hem de tenir en compte que funcionarà millor o pitjor depenent de la tarifa de dades que tinguem contractada, o de la WIFI a la qual ens connectem.

----

Of course. First you must  install the Mobile Connect software for your operating system. This is available for free for iOS, Android and Blackberry.

Remember that performance will depend on the data rate that we have contracted, or on the WIFI to which we are connected.

Puc publicar a MMedia un àlbum de fotos?

Efectivament. En MMedia un àlbum de fotos consisteix en un arxiu que podem crear  que podrà contenir una sèrie d’imatges que associem.

El resultat és una URL per a aquest arxiu que, quan l’escrivim en un navegador, reproduirà seqüencialment totes les fotos incloses com si d’una presentació powerpoint es tractara.LINK

 EXEMPLE D'ÀLBUM DE FOTOS.  Enllaç a un àlbum de fotos ja existent a mode de exemple. 

 

----

Yes. In MMedia, a photo album is a file that we can create containing a series of images that we gather together.

The result is a URL for this file that, when added to a browser, will play all the photos sequentially as if it were a Powerpoint presentation.LINK

 EXAMPLE OF A PHOTO ALBUM.  Link to an existing photo album as an example 

 Q

Quants assistents com a màxim poden participar-hi?

Es permet fins a un màxim de 99 assistents a la reunió. Únicament hem de saber que, en cas de molts assistents, és interessant per al rendiment de la reunió que s’active únicament el vídeo i àudio dels ponents, no de tots els assistents.


---

Up to 99 participants are allowed in a meeting. Just remember that if there are many participants, performance will be better if only the speakers turn on video and audio, not all participants.

Què és una Playlist o llista de reproducció?

Una playlist és un arxiu que conté una llista de vídeos que han d’estar associats i reproduir-se tots de forma seqüencial.

En un moment determinat podem crear una playlist (Opció “nova playlist”) amb aspecte d’un arxiu més, però que en editar-lo podrem seleccionar entre tots els nostres vídeos públics per crear una llista de reproducció.

El resultat serà una única URL, que reproduirà tots els vídeos que continga.


----

A playlist is a file that contains a list of videos that must be grouped and played sequentially.

We can create a playlist (option "New playlist") that looks like just an ordinary file at any time, but when editing it you can select from all our public videos to create a playlist.

The result will be a unique URL, which will play all the videos it contains.

Què faig si a algú li ix un error com a aquest?: Error: FMS Server did not return correctly?

Respecte a l’error, sembla que pot aparèixer si l’usuari té tancat el port 1935 en el seu tallafocs o en el de l’empresa, i s’ha d’obrir. És habitual en llocs amb moltes restriccions de seguretat. L’usuari ha de solucionar-ho amb la seua empresa o al seu lloc de connexió.

Documentat per Adobe: Error: FMS Server did not return correctly! This error is sometimes seen on County networks or other networks with strict firewall policies. To resolve this, open up port 1935 for the meeting. Request the Connect server IP address if necessary.


---

Regarding the error, it may occur if the user has port 1935 closed in their or their company's firewall; they need to open it. This is quite normal in places with many security restrictions. The user must solve it with their company or in the place they are connecting from.

Documented by Adobe: Error: FMS Server did not return correctly! This error is sometimes seen on County networks or other networks with strict firewall policies. To resolve this, open up port 1935 for the meeting. Request the Connect server IP address if necessary.


Quines son les diferents llicències Creative Commons a triar en MMedia?

Quan un usuari es troba amb material multimèdia adherit a una llicència Creative Commons, ha de conèixer allò que es permet fer amb aquesta obra.

Resultado de imagen de creative commons logo

En els vídeos dipositats en MMèdia, l’autor pot seleccionar el tipus de llicència que desitja assignar al seu vídeo. Aquesta llicència es mostrarà junt amb el vídeo abans de ser reproduït, i informarà així l’usuari que aquest material audiovisual es troba protegit amb aquest tipus de llicència.

Aquest tipus de llicències ofereixen alguns drets a terceres persones sota certes condicions.

Podem trobar el document amb l’explicació sobre les diferents llicències a l’enllaç següent:

 

PDF

 LLISTAT DE LLICÈNCIES CREATIVE COMMONS A TRIAR EN MMedia.   


-----

When you find multimedia material licensed under Creative Commons, you need to know what you are allowed to do with this piece of work.

Resultado de imagen de creative commons logo

On the videos stored on MMedia, the author can select what type of licence to assign to the video. This licence will be displayed along with the video before being played, and thus informs the user that this audiovisual material is protected under this type of licence.

These kind of licences provide certain rights to third parties under certain conditions.

You can find a document with the explanation about the different licences at the following link:

 

PDF

 LIST OF CREATIVE COMMONS LICENCES TO CHOOSE FROM IN MMedia  

 


Quines son les recomanacions per a enregistrar correctament un mUVie?

És recomanable, per a l’exposició davant les càmeres, crear una presentació tipus Powerpoint, que servisca per a dotar de major contingut i reforç el vídeo resultant. És recomanable elaborar unes diapositives tan dinàmiques i gràfiques com siga possible, i ser molt minimalista amb les explicacions en text. Aquesta presentació ha de ser enviada al personal de l’aula d’enregistrament amb antelació suficient a l’enregistrament.

Usar la plantilla de la Universitat. Hi ha un model de plantilla corporativa que es recomana usar en la presentació. Aquesta plantilla la podem descarregar al final d’aquest document.

Petició del Servei d'Enregistrament.

La petició de Servei d’Enregistrament es realitza des de la Secretaria Virtual (http://secvirtual.uv.es), accedint a l’apartat "Reserva espais i recursos" seguit de "Disponibilitat i reserves". A continuació se selecciona l’espai “Gravació Multimèdia Tarongers” o ”Gravació Multimèdia Burjassot” i emplenarem el formulari corresponent.

LINK

 ACCÉS A LA SECRETARÍA VIRTUAL 

 

Una vegada realitzada, el personal tècnic es posarà en contacte amb nosaltres per confirmar la disponibilitat, mitjans i altres aspectes.

Documents i plantilles.

DOWNLOAD

(Seleccione plantilla)

 

PLANTILLA PER A LA PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVES (POWERPOINT)

BIOLOGIA · CIÈNCIAS SOCIALS ·  DRET · ECONOMIA · FARMÀCIA · FILOLOGIA · FÍSICA · ENGINYERIA · MATEMÀTIQUES · MEDICINA · PSICOLOGIA · QUÍMICA
 

 

DOWNLOAD

 

DOCUMENT DE CESSIÓ DE DRETS D'IMATGE.

http://links.uv.es/aisdi/imatge

 

 

 

 

2. Enregistrament/emissió de conferències o esdeveniments en “exteriors”.

El SFPIE disposa d’un un equip portàtil per a l’enregistrament i emissió de conferències o esdeveniments en directe que s’organitzen des de la Universitat de València i fora de les seues instal·lacions. Perquè l’enregistrament/emissió siga possible, ha de complir els requisits i la normativa de la Unitat d’Innovació Educativa SFPIE.

Podem accedir a la informació referent publicada pel SFPIE accedint a l’enllaç següent:

 

LINK

 NORMATIVA PETICIÓ SERVEI D'ENREGISTRAMENT SFPIE 

 

-----

We advise you to create a Powerpoint presentation to display to the cameras and which will serve to provide more content and strengthen the resulting video. We recommend producing the most dynamic and visual slides possible with very minimal text explanations. These slides should be sent to the recording set staff in advance of the recording.

Using the University template. There is a corporate template we recommend you use in the presentation. This template can download at the end of this document.


Recording Service Request

The recording service request is made through the Online Office (http://secvirtual.uv.es), clicking on the 'Reserve spaces and resources' followed by 'Availability and reservations'. Then select either 'Gravació Multimèdia Burjassot' (Burjassot recording set) or 'Gravació Multimèdia Tarongers' (Tarongers recording set) and fill out the form.

LINK

 ACCESS TO THE ONLINE OFFICE 

 

Once sent, technical staff will contact you to confirm availability, media and others details.

Documents and templates

DOWNLOAD

(Select template)

 

TEMPLATES FOR SLIDESHOW PRESENTATIONS (POWERPOINT)

BIOLOGICAL SCIENCES · SOCIAL SCIENCES ·  LAW · ECONOMICS · PHARMACY · LANGUAGE STUDIES · PHYSICS · ENGINEERING · MATHEMATICAL SCIENCES · MEDICINE · PSYCHOLOGY · CHEMISTRY
 

 

DOWNLOAD

 

DOCUMENT TO ASSIGN IMAGE RIGHTS

http://links.uv.es/aisdi/imatge

 

 

  


2. Recording/broadcast of conferences or events outdoors

The SFPIE (Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa, Lifelong Learning and Educational Innovation Service) has a laptop for recording and broadcasting live events or conferences organised by the Universitat de València off premises. In order to successfully record or broadcast, you must meet the requirements and regulations of the Educational Innovation Unit - SFPIE.

We can find relevant information published by the SFPIE by clicking the following link:

 

LINK

 REGULATIONS ON REQUESTING THE SFPIE RECORDING SERVICE 

 
Quin usuari i contrasenya haig d’usar per a accedir a la reunió?

Com a amfitrió hem d’accedir sempre amb l’usuari i la contrasenya de la Universitat. Els usuaris que hi participen i disposen de compte a la Universitat poden usar el seu usuari i contrasenya de la UV per accedir.
Si el participant no disposa d’un compte a la Universitat, haurà d’accedir com a invitat, i serà l’amfitrió el que li proporcione els permisos necessaris.

----

As the host, you must always enter using your University username and password. Users who participate and have a University account may use their username and password to access the meeting.

If the participant does not have a UV account, they must log in as a guest, and the host grants them whatever privileges are required.

Qui pot veure els meus vídeos?

El vídeo serà visible per a qualsevol persona que arribe fins a l’arxiu, si prèviament l’hem marcat com a "Públic".

Podrà veure’l qualsevol persona que conega la URL o l’haja trobat mitjançant l’eina de cerca de MMèdia, Google o altres mitjans.

També tenim la possibilitat de restringir l’accés al vídeo mitjançant una contrasenya, però també, al contrari, fins i tot marcar el vídeo perquè siga públic, i a més permetre’n la descàrrega.

http://www.uv.es/fatwireed/userfiles/image/qui_vore_video.jpg

Públic: el vídeo es reprodueix a qualsevol persona que arribe fins a aquest, bé perquè coneix la URL,  perquè l’haja localitzat mitjançant el cercador de MMèdia o perquè apareix l’enllaç en Roderic (repositori de contingut lliure de la UV).

Contrasenya: el vídeo únicament es reprodueix si l’usuari visitant coneix la contrasenya que l’autor va indicar en el moment de la publicació.

Nota: els vídeos amb contrasenya assignada no es podran reproduir en HTML5.

Adreces IP: podem indicar l’adreça IP de l’únic ordinador des d’on es podrà reproduir el vídeo. Podríem indicar més d’una adreça IP si les separem per un espai, o un rang d’adreces IP usant el * com a comodí.

Exemple:

 • 147.156.9.111 à només es podrà veure el vídeo en l’ordinador amb aquesta IP.
 • 147.156.9.111 147.156.9.147 à ídem però en dos ordinadors amb aquestes IP.
 • 147.156.*.* à només en els ordinadors de la xarxa de la Universitat.

Públic descarregable: el vídeo es reprodueix per a tots, però a més mostra una icona de descàrrega perquè l’usuari el puga descarregar al seu ordinador.

------------------------
If you have previously marked a video as 'public', it will be visible to anyone who opens the file.
It will be visible to anyone who knows the URL or it finds using the MMedia search tool, Google or other means.
You can also restrict access to the video using a password, or on the contrary set the video to be public and also allow it to be downloaded.

http://www.uv.es/fatwireed/userfiles/image/qui_vore_video.jpg

Public: The video will play for anyone who opens it, either because they know the URL, because they found it in a search on MMedia or because the link appears on Roderic (the  UV's repository of free content).
Passworded: the video will only play if the user knows the password the author set at the time of publication.
Note: Passworded videos cannot be played in HTML5.

IP addresses: You can specify the IP address of the computer on which one can play the video. You can indicate more than one IP address if separated by a space, or a range of IP addresses using the asterisk [*] as a wildcard.

Example:

 •     147.156.9.111 the video can only be watched on the computer with this IP.
 •     147.156.9.111 147.156.9.147 ditto but only on the two computers with these IP.
 •     147.156.*.* only on computers on the University network.
Publicly downloadable: the video plays for all, but also displays a download icon that the user can use to download it to their computer.
R

Requisits per a poder enregistrar?

Els requisits generals per a poder ser beneficiari del servei són:

 • S’ha de ser PDI o PAS dins de la Universitat. Aquest servei no s’ofereix a l’alumnat.
 • Que l’activitat o esdeveniment a gravar es sol·licite amb una antelació mínima de 10 dies.
 • Que el contingut dels recursos susceptibles de ser produïts ha d’estar sempre relacionats amb docència, amb la seua activitat dins de la UV o amb la innovació educativa en els plans d’estudi de grau o postgrau de la UV.
 • Que el ponent i el material a usar en l’enregistrament ha d’estar disponible en les dates previstes per a l’enregistrament.
 • Que els materials o recursos multimèdia que es generen, per defecte hauran de ser publicats en obert amb llicència Creative Commons (BY-NC-SA) i es permetrà la distribució als diferents mitjans de comunicació de la UV.

La sol·licitud serà valorada pel SFPIE o el SiUV i rebrem una resposta, positiva o negativa, en el termini d’una setmana.

----

The general requirements in order to be a beneficiary of the service are:

 • You must be staff at the Universitat de València (PDI teaching staff or PAS administrative staff). This service is not offered to students.
 • Your request should be made at least 10 days before the activity or event you wish to record takes place.
 • The content of the resources to be produced must always be related to teaching, with your activity at the UV or with innovation in educational curricula for degree or postgraduate studies at the UV.
 • The presenter and the material to be used in the recording should be available for the scheduled dates of the recording.
 • By default, the materials and multimedia resources that are created shall be made publicly available using Creative Commons (BY-NC-SA) and their distribution to the various UV broadcast and communications media shall be permitted.

Your request will be assessed by the SFPIE (Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa, Lifelong Learning and Educational Innovation Service) or the SIUV (Servei d'Informàtica, IT service) and will receive a response, either positive or negative, within a week.


Requisits per a treballar amb MMedia?

MMèdia funciona en qualsevol navegador web de qualsevol sistema operatiu (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera, etc.), i funciona fins i tot en qualsevol dispositiu portàtil o smartphones.

Per a visualitzar continguts en el nostre ordinador únicament és necessari tenir actualitzat Flash Player.

LINK

 OBTENIR UN ADOBE FLASH PLAYER ACTUALITZAT.  Descarregar des de la web d'Adobe una versió actualitzada del player. 


---

MMedia works on any browser in any operating system (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera, etc.), and even works on any handheld device or smartphone.


To view content on your computer you only need to have updated Flash Player.

LINK

 GET AN ADOBE FLASH PLAYER UPDATE. Download an updated version of the player from the Adobe webpage.