dissabte, 24 febrer 2018, 10:58
Lloc: Aula Virtual de la Universitat de València
Curs: Aula Virtual de la Universitat de València (Aula Virtual)
Glossari: FAQ de Blogs
A

Activar mensaje informativo cookies

  

  

C

Com funciona un blog de grup?

A la Universitat és possible que pertanyem a determinats grups de treball, per exemple, del nostre departament, servei o d’una altra índole. Pel fet de pertànyer a aquests grups de treball en “disco.uv.es”, on disposem d’espais compartits, el grup pot sol·licitar al Servei d’Informàtica la creació d’un blog per al grup, independent del blog personal de cada usuari.

Exemple de blog de grup:

http://grup.blogs.uv.es

Un PAS o PDI pot sol·licitar un blog de grup associat a un grup de treball en disco.uv.es. És a dir, que si un usuari pertany a un grup de disco.uv.es anomenat “algebra”, es pot activar un blog per a aquest grup anomenat http://algebra.blogs.uv.es.


------
At the University you may belong to a particular working group; for example, in your department, service or other such group. If you belong to one of these 'disco.uv.es' working groups in which you share spaces, the group can ask the Servei d'Informàtica (SIUV, IT Service) to create a blog for the group, independent from the blog of each user.

Example of a group blog:
http://grup.blogs.uv.es

PAS adminstrative staff or PDI teaching staff members can request a group blog associated with a disco.uv.es working group. So if a user belongs to a disco.uv.es group called 'algebra', a blog can be set up for this group called http://algebra.blogs.uv.es.

Com funcionen els Blogs a la UV?

El Servei d’Informàtica posa a la disposició de la comunitat universitària un servei de blogs, basat en Wordpress, que permet que qualsevol usuari de La UV dispose d’un espai personal en què publicar els seus articles i continguts sense necessitat de disposar de coneixements previs en creació de pàgines web.

Pel fet de ser personal de la Universitat, disposarem de la possibilitat de tenir el nostre propi blog usant alguna de les plantilles predeterminades. El nostre blog és públic de manera predeterminada i podrà ser visitat a través d’una URL en Internet.

http://usuari.blogs.uv.es

en què “usuari” és el nostre nom d’usuari a la Universitat de València.

Cada blog és administrat i mantingut pel mateix usuari i aquest es compromet al fet que els continguts mai no tinguen caràcter comercial, ja que es tracta d’un blog personal. Es permet la inserció d’entrades, pàgines, imatges, enllaços i tot tipus d’elements multimèdia.

Com indiquem, l’aspecte del blog és triat per l’usuari des d’un catàleg de plantilles que proporciona el Servei d’Informàtica com a predeterminades i que han estat prèviament validades. L’usuari selecciona la plantilla preferida per al seu blog i s’encarrega fonamentalment de la publicació dels continguts (i en menor mesura del disseny). Hi ha disponibles també una sèrie de connectors (plugins) i  ginys (widgets) que poden proporcionar al blog un valor afegit.


-----
The Servei d'Informàtica (SIUV, IT Service) offers the university body a blogging service based on Wordpress, which allows any UV user a space in which to publish their articles and content without any prior knowledge of webpage design.


As University staff, you can start your own blog using any of the default templates. Your blog is public by default and can be visited through a URL on the internet.

http://usuari.blogs.uv.es

The username is the same as your UV account username.

Each blog is managed and maintained by the user, who must commit to using only non-commercial content, since it is a personal blog. You can add posts, pages, images, links, and all kinds of multimedia.

As we explain, the user can choose the appearance of the blog from a catalogue of templates provided by the Servei d'Informàtica as default and which have already been approved. You select the template they prefer for your blog and are essentially responsible for the publication of content (and to a lesser extent for the design). There are also a number of available plug-ins and widgets that give the blog added value.

Com podem crear el nostre blog de grup?

Com puc administrar el meu blog?

Podem administrar el nostre blog accedint al panell d’administració d’aquest des de diversos llocs dins de la web de la Universitat. Podem, per exemple, accedir a  http://portal.uv.es i seleccionar  “Blogs” en la pestanya “Serveis de la Universitat”.

Podrem seleccionar una plantilla des del menú “Aparença – Temes”, i administrar el blog des del menú de la part esquerra de la pantalla.

Afegir entrades, inserir pàgines, utilitzar arxius multimèdia, etc. són algunes de les coses que podrem usar per donar forma al que serà el nostre blog.

------


You can manage your blog by entering the admin panel from any one of various locations within the University website. For example, through http://portal.uv.es and selecting 'Blogs' in the 'University Services' tab.

You can manage the blog from the menu on the left side of the screen and select a template from that menu under 'Appearance - Themes'.

By adding posts, inserting pages, using multimedia files, etc., you can give form to your new blog.

Com puc administrar un blog de grup a la UV?

Com puc canviar una imatge de capçalera?

Com puc inserir una imatge?

El següent videotutorial fa referència a la teua consulta:

----

The following videotutorial refers to your query:


Com puc sol·licitar un grup de treball en disco.uv.es per a Blogs?

Com s'activa/es desactiva el meu blog?

Cada usuari pot activar/desactivar el seu blog des de http://cuentas.uv.es, i l’operació es valida amb el seu usuari/contrasenya de la UV i amb l’opció “Activar/Esborrar el meu blog”.

A continuació podem veure un videotutorial (1 minut) sobre l’activació/desactivació d’un blog a la UV.-----------------------------
Each user can activate or deactivate their blog from http://cuentas.uv.es, where the operation is validated using their UV username and password and clicking the 'Activate/deactivate my blog' button.


Below you can see a videotutorial (lasting 1 minute) on how to activate/disactivate a UV blog.


D

Documentació oficial de Wordpress

El Servei d’Informàtica no ofereix suport de Wordpress a l’usuari, però podem realitzar qualsevol consulta sobre blogs a la UV mitjançant el formulari de solicitudes.uv.es a l’enllaç següent:

LINK

 ACCÉS AL FORMULARI DE SOL·LICITUD DE SUPORT DE LA U.V..  http://links.uv.es/aisdi/formularioBlogs

 

 

LINK

 ENLLAÇ A LA DOCUMENTACIÓ DE WORDPRESS.  https://codex.wordpress.org/es:WordPress_Lessons 

 

-----

The Servei d’Informàtica (SIUV, IT Service) offers no support for Wordpress users, but you can make inquiries about UV blogs using the solicitudes.uv.es form found at the following link:

LINK

 ACCESS TO UV SUPORT REQUEST FORM  http://links.uv.es/aisdi/formularioBlogs

 

 

LINK

 LINK TO WORDPRESS DOCUMENTATION  https://codex.wordpress.org/es:WordPress_Lessons 

 


J

Jo puc afegir usuaris al blog de grup?

C

Com redirigir el nostre Wordpress a una altra URL?

 Si el nostre blog està obsolet i ja no ho volem usar, podem fer que cada usuari que intente accedir al mateix sigua redirigit automàticament a una altra URL que indiquem. Per a això activarem el plugin "Simple 301 Redirect".
A continuació en el menú d'administració premerem sobre Settings (Ajustes) seguit de l'opció "301 Redirects".
En l'apartat de Request introduirem:
/
En l'apartat Destination introduirem la URL a la qual volem redirigir:
http://www.uv.es (és un exemple d'URL).
Després de guardar els canvis, tot usuari que introduixca la URL del nostre blog, serà redirigit a la URL que hem indicat. 

  


P

Podem crear una pàgina nova i assignar-la al menú?

Puc inserir un vídeo al meu blog?

¿

¿puedo usar plugins de pago?

El Servei d'Informàtica no realiza la compra de plugins. Es el usuario interesado quién hace la compra de la licencia del plugin. A continuación el SiUV valida el plugin y lo instala en la plataforma para su posterior uso por parte del usuario del blog en cuestión.

----

The Servei d'Informàtica does not purchase plug-ins. It is the user themselves who may purchase a plug-in licence. The SIUV then validates the plug-in and installs it on the platform for later use by the user of the blog in question.

Q

Quina és la URL del meu blog?

La URL pública que correspon al nostre blog sol ser

http://usuari.blogs.uv.es, en què “usuari” és el nostre usuari a la UV.

En el cas dels blogs de grup, “usuari” és el nom del grup de treball.


----
The public URL corresponding to our blog is usually

http://user.blogs.uv.es, where 'user' is your username at the UV.
In the case of group blogs 'user' is the name of the workgroup.


Qui pot tenir un Blog?

Qualsevol usuari de la Universitat de València pot disposar d’un blog associat al seu compte. Tant el personal (PAS i PDI) com l’alumnat pot disposar del seu espai de blog i administrar-lo, amb el compromís d’incloure continguts acadèmics o de caràcter personal.

També poden disposar d’un blog els usuaris que pertanyen a grups de treball en disco.uv.es, aquest blog és administrat pels usuaris del grup. Consulteu l’apartat “Blogs de grup”.


----
Any user at the Universitat de València can have a blog associated with their account. Both staff (PAS administrative staff and PDI teaching staff) and students can obtain a blog space and manage it, with the commitment to include either personal or academic content.
Users belonging to disco.uv.es working groups can also have a blog. This blog is managed by the users of the group. See 'Group blogs'.

S

Sel·leccionar un tema i la primera entrada

Podem vore un videotutorial de 3 minuts al respecte:

----

You can watch a videotutorial of about 3 minutes: