dijous, 21 febrer 2019, 01:41
lloc: Aula Virtual de la Universitat de València
Curs: Aula Virtual de la Universitat de València (Aula Virtual)
Glossari: FAQ de Aula Virtual
C

Configuració repositori disc en Aula Virtual (WebDAV)

La ruta a nivell de usuari és:
Preferències > Repositoris > Gestiona les instàncies.

Repositori disc en Aula Virtual

A

Actualització de la docència en Aula Virtual (Professors)

 

Professors:

Comprove en Secretaria Virtual l'apartat d'Obligacions docents. Si li apareix buit contacte amb la Secretaria del departament perquè actualitzen el POD.Una vegada modificat el POD l'actualització en l'Aula Virtual es fa automàticament a les 24 hores. Si ha realitzat les comprovacions anteriors i no s'ha resolt el seu problema contacte amb el centre d'atenció a usuaris. L'equip d'Aula Virtual.

     

Afegir estudiants/membres a un curs o comunitat amb un fitxer .csv

En el cas dels cursos/comunitats creats a petició dels usuaris cal inscriure manualment als estudiants/membres.
És possible fer-ho d'una manera ràpida i senzill creant un fitxer amb un editor de text com pot ser el bloc de notes i després carregar aquest fitxer en el curs o comunitat.
El següent enllaç obri una guia del procediment per a fer la càrrega d'usuaris amb el rol d'Estudiant.

Afegir usuari manualment a un curs

Per a afegir un usuari en un dels seus cursos pot fer-ho des del bloc de "ADMINISTRACIÓ > Administració del curs > Usuaris > Usuaris inscrits".  En la pàgina que s'obri faça clic en el botó "Inscriviu usuaris".

Inscriviu usuari en Aula Virtual

inscriviu usuari

   


Alta d'usuaris externs en la plataforma d'Aula Virtual.

 

A vegades, els professors volen inscriure usuaris externs en un curs o comunitat en l'Aula Virtual. Es considera un usuari extern als comptes de correu que no siguen les oficials en la Universitat (exemple: gmail, Hotmail, comptes d'altres universitats).

El registre pot fer-ho:

 • Qualsevol PAS o PDI que administre un curs.
 • Els comptes externs són personals. NO s'admetran comptes de grup sense responsables associats.
 • El PAS/PDI que ha creat el compte extern serà responsable de qualsevol mal ús d'aquest compte.

Manual per a crear comptes externs

Una vegada s'haja registrat i haja sigut afegit en un curs o comunitat podrà iniciar sessió des de la pàgina https://aulavirtual.uv.es i triar-ho des de la llista de "Els meus cursos"

     


Alumne que no veu assignatures (Alumnes)

Alumnes:

He fet la matrícula, canvis de grup, ampliació de matrícula, etc.

Comprove el resum de matrícula en Secretaria Virtual. Si no té assignat grup pose's en contacte amb la Secretaria del centre.

Tinga en compte que l'actualització en l'Aula Virtual es fa durant la nit.

El curs es troba ocult?

A vegades, l'usuari oculta algun curs fent clic sobre la icona de l'ull.

Si hi ha algun curs ocult apareix un enllaç "Gestionar cursos ocults" al final del llistat de cursos.

Marmitó en l'enllaç i cerque tots els cursos que apareixen amb la icona de l'ull ratllat Curs ocultat. Només ha de fer clic sobre la icona.

Gestionar cursos ocults

Apareix el llistat de cursos i desapareix.

Açò és a causa que ha minimitzat el bloc "Vista general de cursos".

Pot veure el botó minimitzat en el costat esquerre de la pantalla.

Vista acoblada 

Selecció errònia de curs acadèmic.

Vista general

No veu assignatures en l'aplicació de mòbils.

 • Comprove que no té cursos ocults.
 • Prove a fer clic sobre la icona d'actualitzar amb forma de fletxa corba que apareix en la part superior dreta de l'aplicació.

 

APLICACIÓ D'ACTES: PRECAUCIONS ABANS DE PUBLICAR QUALIFICACIONS.

 

Moodle calcula la nota total d'un curs tenint en compte els ítems que els professors especifiquen en “Configurar qualificacions”.

Què ocorre si el professor vol que l'alumne conste com “No presentat” en el curs abans d'exportar les notes a l'aplicació d'actes?

El professor ha d'editar manualment les notes dels alumnes i deixar buida la casella corresponent a “Total del curs”.

Com?

Entrar en el “Qualificador” i editar el “Total del curs

Total del curs


Deixar en blanc el camp “Qualificació” de l'alumne que volem que conste en actes com no presentat (NP)

Nota total

   

  
COMUNITATS, Migració de la antiga a la nova Aula Virtual

 

El procés de migració de las comunitats de l'antiga Aula Virtual a la nova (Moodle) començara el dia 15 de desembre fins al 30. Es migraran automàticament les comunitats amb activitat durant l'últim any, però també se migraran les comunitats sota sol·licitud. Una vegada estiga migrada la comunitat, s'avisarà als administradors.

Recordeu que els administradors una vegada comprobado que tot és correcte, deuren avisar als membres de la comunitat, de que la comunitat es troba a Moodle (https://aulavirtual.uv.es).

Els usuaris sense vinculació activa a la UV no estan a Moodle, per tant tindreu que demanar-ho sota sol·licitud (https://solicitudes.uv.es o aulavirtual@uv.es).

El següent arxiu és un exemple de l'aspecte de les comunitats migradas de l'antiga Aula Virtual (dotlrn) en la nova Aula Virtual (Moodle).

    


Configurar tasca per a alumnes que pertanyen a diversos grups.

Suposem una tasca configurada perquè el lliurament siga per grups i hi ha alumnes que no poden lliurar perquè pertanyen a més d'un grup o no pertanyen a cap.
És necessari configurar un agrupament de grups en els quals cada alumne pertanga a un només grup de l'agrupament.
Consulte la següent guia.

 


Copiar contingut des d'una aplicació Microsoft Office

 

En copiar contingut d'un document Microsoft Office (Word, Powerpoint, etc.) a altres aplicacions pot produir resultats inesperats. Per a copiar a Aula Virtual, recomanem que es faça de la següent manera:

 • Copiar el contingut des de l'aplicació que siga de Microsoft Office.
 • Pegar en un arxiu de text. (Per exemple, Bloc de notes)
 • Copiar el text des de l'arxiu de text.
 • Pegar el contingut en l'editor de l'Aula Virtual.
  


Dret a pertànyer en una assignatura d'Aula Virtual.

 Amb caràcter general, tindrà accés a l'aula virtual d'una assignatura el
professorat que conste oficialment en el POD de l'assignatura. Com la
responsabilitat de la docència de les assignatures recau en els Dptos. de la
Universitat, serà el Dpto. responsable de la docència del grup qui
haurà de conèixer i registrar convenientment aqueixa informació en
l'aplicació de POD. En aquesta aplicació és possible, si es considera
necessari, donar d'alta a un/a professor/a i assignar-li 0h. de docència
per a reflectir la seua relació amb l'assignatura per motius de coordinació
(o qualsevol un altre, Per exemple, assignatures del Pràcticum).

Amb caràcter excepcional, i si no fóra possible modificar el POD de l'assignatura,
el professorat amb docència en POD i, per tant, amb accés
a l'aula virtual d'una assignatura pot autoritzar a accedir a la mateixa a
un altre professorat de la UV.

En qualsevol cas, ja que el permís d'accés a l'aula virtual d'una
assignatura té com a conseqüència l'accés a dades i materials d'estudiants
i professorat, han de ser els responsables docents de l'assignatura
(Departament o professorat) els que autoritzen explícitament
l'accés a un altre professorat.

En relació amb assignatures en cursos acadèmics anteriors:

L'article 22 dels Estatuts de la Universitat de València estableix que són
"Funcions del departament: Assignar i coordinar la docència dels ensenyaments que té encomanades, d'acord amb la programació del centre o centres
on s'imparteixen, i formular les propostes per a l'elaboració d'aquesta programació [...]".

En l'apartat dirigit a les funcions del Director estableix que forma part de les seues funcions
"Coordinar i supervisar la docència, l'administració i els serveis del departament, executant i fent complir els acords del Consell i,
si és necessari, de la Junta Permanent".

Tenint en compte els preceptes esmentats hauria d'existir, almenys, un acord del Consell del Departament en el qual es determinen les actuacions
a realitzar respecte d'aqueixa assignatura i els seus materials continguts en l'aula virtual amb la seua justificació,
així com una designació de la persona que vaja a executar les tasques acordades..
    


Funcionament eines antiplagi

Aquest text es basa en l'article del periòdic "El País" publicat el 14 de setembre del 2018.
L'enllaç a l'article original és el següent.

https://elpais.com/politica/2018/09/14/actualidad/1536910999_284317.html


Com funcionen aquests programes?
Els usuaris carreguen en l'eina els documents que volen acarar.
A voltes la solució està integrada en les plataformes virtuals en les quals els alumnes carreguen els seus treballs, com Moodle o Blackboard.
En la Universitat de València es troba en la nostra plataforma d'Aula Virtual (Moodle)
Aqueixos suports analitzen directament els documents abans de passar-li'ls al professor.

Com es veuen els resultats i què signifiquen els percentatges de possible plagi?
L'eina cerca les cadenes de text i les comparen amb els documents de les seues bases de dades.
L'usuari rep com resultat el document que ha comparat i, si hi ha coincidència, es marquen en un altre color els fragments que coincideixen.
El percentatge final és el tant per cent de tot el text que apareix en un altre document.

A partir de quin percentatge hi ha plagi?
Depèn del camp d'estudi, afirma el director gerent de PlagScan, Markus Goldbaech. "Un 20% de coincidència en camps com el dret,
on és habitual citar literalment fragments llargs de jurisprudència, no ha d'estranyar".
Però en camps com les ciències naturals, per sobre d'un 3% "pot ser indicatiu de possible còpia".

"És difícil donar un percentatge", "[El percentatge] és molt relatiu. El programa et dóna un percentatge global i percentatges de cada lloc del que troba contingut.
Pots haver agafat el 10% d'un lloc, el 15% d'un altre. Si et dóna una suma tremenda tens un problema,
però també ho tindries si d'un d'aqueixos textos has plagiat el 50% o més. Es valora tenint en compte ambdues coses".

I si es plagia d'un altre idioma? Ací les eines es topen amb una dificultat enorme, asseguren des de PlagScan.
"El problema no s'ha solucionat encara, i l'acare no és perfecte en cap idioma".
El problema és que d'un mateix text font poden fer-se molt diferents traduccions.
Una de les possibles solucions per a sortejar aquest inconvenient està a comparar no solament cadenes literals de text, sinó també coincidència d'idees, encara que no s'expressen literalment igual.

Què es pot escapar? Cap empresa compta amb el 100% d'accés a la producció científica i acadèmica.
A més, no tots els continguts estan totalment digitalitzats o amb els seus textos en format comparable.
Des de PlagScan creuen que es detecta el plagi en un 70% de les vegades. El 30% restant s'escapa.
Què altres aspectes, a més de la coincidència, alerten d'un possible plagi?
Els algorismes d'anàlisis valoren també la forma d'expressar-se d'un autor (per exemple, les estructures gramaticals més usuals que empra).
Si en un mateix text un paràgraf s'ix d'aqueix patró, s'alerta de possible plagi.
Però cal recordar que la paráfrasis és habitual en els textos acadèmics, i no implica plagi.
"Quin és la diferència entre una traducció i una paráfrasis? És molt difícil de determinar", es pregunta Markus Goldbaech.Gestió de l'Aula Virtual de les assignatures del Màster

El Servei d'Estudiants i el servei de RRHH-PDI han establit criteris referent a la gestió de les assignatures de Màster . 

El  Servei d'Estudiants va remetre un document amb instruccions en les quals entre altres qüestions, s'indica com donar d'alta a membres en l'Aula Virtual.

En l'escrit queda clar, que per defecte, només accediran a l'Aula Virtual d'una assignatura aquells professors que tinguen assignada docència en aquesta assignatura. Per tant, si el professor d'una assignatura considera convenient que terceres persones puguen accedir a l'entorn de gestió de la seua docència, i a la informació docent generada en ella pels seus estudiants, ha de ser propi professor qui, sota la seua responsabilitat, autoritze l'accés d'aqueixes persones.

Per a açò, ha d'utilitzar els mecanismes disposats en la pròpia Aula Virtual.

En aquells casos particulars d'assignatures sense professorat registrat en POD (per ser tot el professorat extern) és necessari seguir els mecanismes establits a tal fi des del Servei de RRHH-PDI. 

En aquests casos, d'acord amb la instrucció que aqueix servei va enviar als centres, s'ha de sol·licitar a Servei de RRHH-PDI que incorpore personal de la UV a aquestes assignatures (generalment al Director del Màster). 

Aquest personal, una vegada incorporat al POD ja tindrà accés a l'Aula Virtual i haurà d'actuar respecte a l'alta de professorat extern (o propi) en Aula Virtual tal com s'indica en les instruccions del Servei d'Estudiants.

Si en el cas d'aquest Màster concret, es considera que determinades persones han d'accedir a l'Aula Virtual de totes les assignatures, la forma d'actuar és dirigir-se a tot el professorat de màster, que és responsable dels seus espais en Aula Virtual, perquè autoritze a aquestes persones a accedir a les seues assignatures.

Imprimir/exportar llistat d'alumnes d'un curs

 

Pot imprimir el llistat d'alumnes en 3 formats:

 • Arxiu en text pla.
 • Full de càlcul Excel.
 • Full de càlcul OpenOffice

Des del bloc "d'ADMINISTRACIÓ > Administració del curse > Qualificacions".

Desplegament el quadre de selecció de la pàgina de qualificador i seleccione el format d'arxiu que vol exportar el llistat.

L'arxiu exportat pot editar-se amb un full de càlcul per a eliminar les columnes que vulga.

     


Imprimir Orla en Moodle (fotos estudiants amb noms).

 En el bloc d'ADMINISTRACIÓ > Administració del curs > Informes > Orla té els alumnes amb les fotos. Canvie la vista a "Manera imprimible" i després pot imprimir-ho directament amb l'opció d'imprimir del navegador que estiga utilitzant. 

    

Incidència amb el contingut d'un curs (ALUMNES)

 

Nosaltres ens encarreguem de la part tècnica de l'aplicació d'Aula Virtual. Qualsevol incidència amb el contingut del curs ha de posar-se en contacte amb el professor.
Exemples:

 • No veig els recursos i el meu professor els ha penjat.
 • No veig una tasca/qüestionari o no puc lliurar una tasca/qüestionari.
 • No puc enviar correus electrònics amb Quickmail.
 • No tinc accés a una carpeta amb documentació en el curs.
 • M'he posat en contacte amb el meu professor mitjançant "missatgeria" o tutories electròniques i no em contesta.
 • Vull assistir en un grup però oficialment estic matriculat en un altre.

 

Manuals externs Moodle


En els següents enllaços es troben disponibles dos manuals per al professor que poden ser d'ajuda per al maneig de l'aplicació moodle.
Agraïm a la Universitat Politècnica de Madrid i a la Universitat de les Illes Balears hagen compartit aquests manuals.

La versión actual de moodle en la Universitat de València és 3.3.

Manual per al professor de moodle 3.3 de la Universitat Politècnica de Madrid.

Manual de moodle 3.2 de la Universitat de les Illes Balears (català).Missatges que l'assumpte comença per Reminder, Recordatori o Recordatorio

 

 • No contestar a aquests missatges.
 • Es tracten de missatges automàtics recordant algun esdeveniment de calendari. Aquests esdeveniments poden ser generats per una tasca o qüestionari recordant la data de lliurament o la data de finalització de realització del qüestionari.
 • Cada usuari pot configurar si vol rebre aquests missatges o no.

Més informació:

     


Modificar la meua foto en l'aula virtual?

 

La foto en l'aula virtual és la mateixa foto que la de Secretària Virtual, per tant, per a modificar la foto en l'aula virtual, existeix un procediment de modificació de la foto des de la Secretària Virtual  

Amb aquest servei qualsevol personal PAS o PDI podrà modificar-se la fotografia que es mostra en les aplicacions de la Universitat de València.

L'única cosa que ha de fer és seleccionar una fotografia amb les característiques que s'indiquen i autoritzar que s'utilitzi aquesta fotografia en les aplicacions de la Universitat en comptes de l'existent. Si no s'autoritza no es modifica la fotografia. L'usuari sempre podrà tornar a deixar la seva fotografia original.

Per als alumnes existeix altre procediment:

Aquells alumnes  que desitgen canviar la seua foto han de passar-se per la secretària del seu centre on el personal corresponent podrà realitzar el canvi prèvia lliurament de la seua foto en format digital. 

Si l'alumne ja ha lliurat la seua foto en el centre però encara no la veu en Aula Virtual ha d'actualitzar la seua foto des de Secretària Virtual

     Notificació actualització de carpetes per a Alumnes.

 

Es recomana que cada vegada que s'afigen arxius nous o es configure una tasca per als alumnes s'anyada un avís en el Fòrum de "Novetats" del curs. D'aquesta manera els alumnes rebran notificació.

A més existeix una altra opció en la qual el professor d'un curs en la nova Aula Virtual pot configurar una regla en els seus cursos perquè el sistema envie una notificació quan s'actualitze el contingut d'una carpeta. Cal tenir en compte que:

Aquesta regla envia notificació quan el/la professor/a afig, elimina arxius que es troben a l'interior d'una carpeta en el curs Moodle.     Perquè l'alumne reba notificació és necessari que se subscriga a la regla.

     


Petició desarxivat de cursos antigues.

 

Els professors que desitgen recuperar algun material en alguna de les assignatures poden realitzar la sol·licitud de reactivació temporal emplenant el formulari de la página

https://solicitudes.uv.es/sol/mason/SelfService/UV/solicitud_vaulaarchivado.html
Les dades a completar són:
- El Curs Acadèmic de l'assignatura a la qual desitja accedir.
- El Codi de l'assignatura.
- El grup de l'assignatura.

El desarxivat durarà 7 dies i només pot demanar-ho un professor que fóra professor d'aqueix grup en Aula Virtual aqueix any.

El curs només estarà accessible per al professor de l'assignatura.

   

Precaucions abans d'adjuntar contingut en l'Aula Virtual.

 

Avís: Abans d'adjuntar un material a la disposició dels seus estudiants, tinga vostè en compte que:

 1. Els materials com a articles de revistes científiques, capítols de llibre, gràfics, vídeos, fotografies, etc. es troben subjectes a la legislació sobre propietat intel·lectual. El seu ús obliga a la Universitat de València al compliment de la norma i a l'abonament si escau dels corresponents drets. Aquests drets també afecten a la reproducció íntegra d'articles de premsa i, en particular, a les trucades pràctiques de press-clipping
 2. Se li informa que vostè és responsable de garantir el compliment de la Llei respecte dels materials que s'incorporen a l'aula virtual.
 3. Abans de pujar un treball propi publicat per un editor comprove la política de l'editor sobre aquest tema. Pot consultar: 
 4. Si vostè desitja utilitzar materials que són de lliure accés, compartisca amb els seus estudiants un enllaç directe o verifique les seues condicions d'ús. Per a més informació visite la nostra pàgina sobre «Ús correcte de materials didàctics en l'aula virtual».
 5. Si vostè desitja utilitzar materials (llibres i revistes electròniques) subscrits per la Universitat de València ha de compartir amb els seus estudiants un enllaç directe. Consulte nostra informació.
 6. Qualsevol dubte pot dirigir-se a la La biblioteca respon.
     


Si la seua qüestio no s'ha solucionat?

 Si no ha trobat una resposta adient a la seua qüestió. Podeu contactar amb  nosaltres mitjançant el Centre d'Atenció a Usuaris/es.     

Subgrups oficials i petició de l'activació en l'Aula Virtual.

Mitjançant el centre d'atenció a l'usuari pot sol·licitar que se li activen els subgrups oficials de la seua assignatura-grup com a grups de Moodle. En sol·licitar-ho ha d'indicar el tipus de subgrup. Si no s'indica, es crearan tots els tipus existents per a aqueixa assignatura.

Una vegada sol·licitada la seua activació, es crearen tots els subgrups existents del tipus sol·licitat. Una vegada creats, els professors s'encarregaran del manteniment de les altes i baixes dels estudiants en el subgrup.

Llista de tipus per a les assignatures de grau:

Nom Tipus
Laboratori L
Teoria T
Pràctiques clíniques
C
Seminaris E
Aula Informàtica I
Pràctica P
Teòrica-Pràctic X
Pràctiques externes
S
Treballs en grup
A
Tutories U
Treball fi d'estudis
F
   Sense Docència
D  
   Altres O  

No puc accedir a l'antiga plataforma d'Aula Virtual (dotlrn).

Amb la migració de les comunitats de Treball fi de Grau i Màster finalitza el procés de canvi de plataforma d'Aula Virtual a Moodle.
L'antiga Aula Virtual es deixa de mantenir i s'apaga pel que no hi ha accés a ella.
Els professors que necessiten recuperar contingut que es trobe en l'antiga plataforma d'Aula Virtual pot completar el formulari de sol·licitud de desarxivat.
Com fins ara el professor emplenarà un formulari per cada curs acadèmic/assignatura/grup que vulga el desarxivat.
El desarxivat només ho pot sol·licitar el professor oficial que impartira el curs/assignatura/grup corresponent.


https://solicitudes.uv.es/sol/mason/SelfService/UV/solicitud_vaulaarchivado.html

Recuperar recursos o activitats eliminades per error.

 A vegades s'elimina per error un recurs o activitat.

Quan s'elimina un recurs o activitat apareix una opció nova en el bloc "d'ADMINISTRACIÓ" que és la "paperera de reciclatge".

 • La icona apareix quan actualitzem la pàgina.
 • Disposem de 7 dies per a recuperar els recursos o activitats eliminades.
 • Transcorreguts 7 dies el sistema ho elimina definitivament i no es poden recuperar.

Per a recuperar els elements eliminats cal entrar en la "paperera de reciclatge".

Paperera de reciclatge

En la pàgina que s'obri punxar sobre la icona de "Restaurar".

Restaurar recursos i activitats