dissabte, 16 febrer 2019, 09:07
lloc: Aula Virtual de la Universitat de València
Curs: Aula Virtual de la Universitat de València (Aula Virtual)
Glossari: FAQ de Aules Informàtiques
I

Introduïsc les credencials correctes i retorna error

Aquesta situació succeeix quan s'activa el salvapantalles en l'equip. 

És freqüent prémer la tecla d'espai per a eixir del salvapantalles i iniciar sessió en l'ordinador introduint les credencials d'usuari. En fer açò s'insereix un espai en blanc addicional que provoca que les credencials no siguen correctes.

De vegades algun usuari treu el PC del seu estat d'inactivitat per nosaltres afegint aquest espai en blanc en aquests camps on introduïm les nostres credencials.

Abans d'introduir les credencials assegure's que no hi ha un espai en blanc inserit en aquests camps.


Vull comprar splitter, pissarra digital, etc. per a les meves aules. Com ho faig?

Qualsevol maquinari perifèric que haja d'instal·lar-se en algun ordinador d'aula ha de complir amb una sèrie de requisits per a poder integrar-se en un aula que hauran de ser validats pel Servei d'Informàtica prèviament a la compra.

A manera orientativa hauran de tenir controladors que suporten tant CentOS v 6.8 i v7.4 com Windows 7 i 10.

Com passe fitxers entre Linux / Windows / Els meus fitxers?

Per a mantenir o copiar els meus fitxers entre sistemes o equips diferents s'ha d'utilitzar la carpeta personal en disco.uv.es.

Com puc fer arribar un programari a l'equip d'aules?

En el cas de programari que no siga disponible al repositori oficial de la Universitat per enviar-lo a l'equip d'aules es pot fer de la següent forma:

Format electrònic:
1.- Generar una imatge ISO o comprimit ZIP o TAR del disc d'instal·lació.
2.- Enviar mitjançant consigna (https://consigna.uv.es) el fitxer.
3.- Enviar un correu a aulesuv@uv.es amb l'enllaç que haurà generat https://consigna.uv.es.

Format físic:
1.- Gravar o copiar un CD / DVD / USB del disc d'instal·lació.
2.- Enviar-ho, ben protegit, al Servei d'Informàtica. Equip d'Aules. Burjassot.

Quin és la grandària de les Aules Informàtiques que manté el SIUV?

El projecte d'Aules manté aproximadament 3.500 ordinadors, a data de setembre de 2017, distribuïts en les aules d'informàtica i teoria de la Universitat.

De qui són els ordinadors de la meua Aula?

Existeix molta casuística. Però en qualsevol cas, en el moment en què un Aula és introduïda en el Projecte Aules, passem a gestionar-los i devem ser informats en tot moment i anteriorment, de qualsevol manipulació, canvis físics de maquinari, canvis de situació dels ordinadors,... que probablement repercutiran en un incorrecte funcionament.


No tinc l'última versió de CentOS/Windows 10 en l'equip?

Els canvis de programari en un parc tan gran d'ordinadors deuen ser mesurats acuradament perquè poden afectar a molta gent. Les proves de programari nou requereix molt temps i esforç.

Per què he de validar-me per a entrar en l'ordinador?

L'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) requereix de la identificació dels usuaris que accedeixen als recursos electrònics de l'Administració Pública amb la finalitat de garantir la seguretat i privadesa de la informació dels propis usuaris.

  • Art 16 del Reglament de seguretat de la informació: estableix que l'accés als sistemes d'informació haurà de ser controlat i limitat als usuaris degudament autoritzats, restringint l'accés a les funcions permeses.
  • Reglament d'ús dels Recursos TIC art. 5.1: Assignació i ús de Recursos: La Universitat de València ha de proporcionar als usuaris un compte d'accés consistent en un identificador i una contrasenya, a través del com pot utilitzar els recursos TIC parell als quals ha sigut habilitat. A més l'art. 5.3 diu que l'usuari és responsable de les accions realitzades a través del seu compte, la qual cosa requereix que s'identifique en l'ús dels recursos TIC.
  • L'Art.8 del Reglament d'ús dels recursos TIC desenvolupa el principi de responsabilitat pel que la identificació resulta fonamental.

Més info:

http://administracionelectronica.gob.es/ctt/ens

https://www.ccn-cert.cni.es/ens.html

Puc afegir / llevar ordinadors de la meua Aula?

Les aules es controlen en remot des dels servidors del projecte d'aules informàtiques pel que qualsevol canvi ha de consultar-se prèviament a través d'un part en https://solicitudes.uv.es.

Puc usar el sistema operatiu XXX v.i en l'Aula?

No. En aquest moment només podem executar CentOS v. 6.x i Windows 7.

Què és açò de la virtualització?

 La virtualització permet reduir el cost de manteniment i desplegament del programari en un nombre tan gran d'ordinadors. Els ordinadors executen nadivament un sistema operatiu Linux, CentOS, lleuger i validat, i, des d'aquest, l'usuari es pot connectar a un sistema operatiu Windows 7 que corre en el nostre Centre de Procesament de dades.


Què fer quan un ordinador no funciona?

Quan un ordinador no funciona i ha comprovat que disposa de corrent elèctric, té tots els cables ben connectats i no està apagat o en repòs deurà un part d'assistència (https://solicitudes.uv.es) de manera que el CAU comprove el problema i li remeta al servei tècnic o escale el problema per a ser atès per l'equip d'aules.

Quins ordinadors puc adquirir per a muntar / reemplaçar un Aula?

Els ordinadors que s'adquirisquen per a un aula han de complir una sèrie de requisits per a ser gestionats pel Servei d'informàtica sent responsabilitat del proveïdor la certificació de compliment d'aquestes especificacions i hauran de ser comprovats pel Servei d'informàtica de forma prèvia a la compra.

  • Suport de CentOS v 6.8.
  • Targeta de xarxa Ethernet >= 100 MB amb suport Wake on LAN (WoL) i Preboot Execution Environment (PXE).
  •  Memòria RAM mínima: 4GB.
  • Disc dur mínim: 20GB.

Què passa amb les aules amb Windows XP sense virtualizar?

Desapareixen. Windows XP ja no és mantingut per Microsoft. A més, el muntatge de Windows sense virtualizar no és escalable.

Quins sistemes operatius puc usar? Ús CentOS o Windows?

Per a un maneig bàsic d'Internet i Ofimàtica, el funcionament només amb CentOS hauria de ser suficient i més ràpid.

Per a programes exclusius de Windows o documents que no es renderitzen bé amb eines de Linux haurem d'utilitzar Windows.

Quina tipologia d'Aules mantenim?

Aules de Lliure Accés: Són aquelles que permeten a l'accés dels usuaris als recursos informàtics de la universitat fora d'hores de docència.

Aules de Teoria: Són aquelles que s'utilitzen única i exclusivament per a impartir docència sota la supervisió d'un professor. Aquestes poden disposar d'un únic ordinador per al professor o bé d'ordinadors per a professor i alumnes.

Aules Mixtes: Són aquelles que s'utilitzen tant per a impartir docència com per a l'accés lliure anara d'hores de classe.

Vull instal·lar un programari o versió determinada en un aula.

Qualsevol programari o versió que es desitge tenir disponible en qualsevol aula ha de complir els següents requisits:

  • Disposar de les llicències suficients per a les màquines requerides.
  • Generar un part d'instal·lació (https://solicitudes.uv.es) amb almenys 15 dies d'antelació a la data inicial en la qual es requereix l'ús
  • Si el programari no està disponible a través del repositori de programari de la Universitat (https://software.uv.es) haurà de proveir una imatge ISO o còpia en DVD o similar.

En qualsevol cas la instal·lació d'un programari o versió en concret estarà supeditada a més als requeriments legals, de llicència, tècnics i de compatibilitat necessaris perquè aquesta aplicació resulte funcional i no interferisca negativament amb unes altres ja instal·lades prèviament.