Dret a pertànyer en una assignatura d'Aula Virtual.

 Amb caràcter general, tindrà accés a l'aula virtual d'una assignatura el
professorat que conste oficialment en el POD de l'assignatura. Com la
responsabilitat de la docència de les assignatures recau en els Dptos. de la
Universitat, serà el Dpto. responsable de la docència del grup qui
haurà de conèixer i registrar convenientment aqueixa informació en
l'aplicació de POD. En aquesta aplicació és possible, si es considera
necessari, donar d'alta a un/a professor/a i assignar-li 0h. de docència
per a reflectir la seua relació amb l'assignatura per motius de coordinació
(o qualsevol un altre, Per exemple, assignatures del Pràcticum).

Amb caràcter excepcional, i si no fóra possible modificar el POD de l'assignatura,
el professorat amb docència en POD i, per tant, amb accés
a l'aula virtual d'una assignatura pot autoritzar a accedir a la mateixa a
un altre professorat de la UV.

En qualsevol cas, ja que el permís d'accés a l'aula virtual d'una
assignatura té com a conseqüència l'accés a dades i materials d'estudiants
i professorat, han de ser els responsables docents de l'assignatura
(Departament o professorat) els que autoritzen explícitament
l'accés a un altre professorat.

En relació amb assignatures en cursos acadèmics anteriors:

L'article 22 dels Estatuts de la Universitat de València estableix que són
"Funcions del departament: Assignar i coordinar la docència dels ensenyaments que té encomanades, d'acord amb la programació del centre o centres
on s'imparteixen, i formular les propostes per a l'elaboració d'aquesta programació [...]".

En l'apartat dirigit a les funcions del Director estableix que forma part de les seues funcions
"Coordinar i supervisar la docència, l'administració i els serveis del departament, executant i fent complir els acords del Consell i,
si és necessari, de la Junta Permanent".

Tenint en compte els preceptes esmentats hauria d'existir, almenys, un acord del Consell del Departament en el qual es determinen les actuacions
a realitzar respecte d'aqueixa assignatura i els seus materials continguts en l'aula virtual amb la seua justificació,
així com una designació de la persona que vaja a executar les tasques acordades..
    


» FAQ de Aula Virtual