Dret a pertànyer en una assignatura d'Aula Virtual.

 Amb caràcter general, tindrà accés a l'aula virtual d'una assignatura el
professorat que conste oficialment en el POD de l'assignatura. Com la
responsabilitat de la docència de les assignatures recau en els Dptos. de la
Universitat, serà el Dpto. responsable de la docència del grup qui
haurà de conèixer i registrar convenientment aqueixa informació en
l'aplicació de POD. En aquesta aplicació és possible, si es considera
necessari, donar d'alta a un/a professor/a i assignar-li 0h. de docència
per a reflectir la seua relació amb l'assignatura per motius de coordinació
(o qualsevol un altre).

Amb caràcter excepcional, i si no fóra possible modificar el POD de l'assignatura,
el professorat amb docència en POD i, per tant, amb accés
a l'aula virtual d'una assignatura pot autoritzar a accedir a la mateixa a
un altre professorat de la UV.

En qualsevol cas, ja que el permís d'accés a l'aula virtual d'una
assignatura té com a conseqüència l'accés a dades i materials d'estudiants
i professorat, han de ser els responsables docents de l'assignatura
(Departament o professorat) els que autoritzen explícitament
l'accés a un altre professorat.    


» FAQ de Aula Virtual