Quants assistents com a màxim poden participar-hi?

Es permet fins a un màxim de 99 assistents a la reunió. Únicament hem de saber que, en cas de molts assistents, és interessant per al rendiment de la reunió que s’active únicament el vídeo i àudio dels ponents, no de tots els assistents.


---

Up to 99 participants are allowed in a meeting. Just remember that if there are many participants, performance will be better if only the speakers turn on video and audio, not all participants.

» FAQ de Multimedia