¿Com puc accedir al servidor per a publicar material?

Pel fet de ser usuaris de la UV, disposem d’un espai privat en MMèdia on podrem dipositar els nostres vídeos o recursos multimèdia. L’accés a aquest espai es pot realitzar iniciant sessió en MMèdia amb el nostre usuari i contrasenya de correu (interfície web), disco.uv.es, o des d’unitats de xarxa (no es comenta aquesta última opció en aquest document).

Es recorda que únicament podem publicar en MMèdia, vídeos, música i materials dels quals siguem propietaris o puguem legalment dipositar en el servidor (vegeu secció “Legal”).

En la pàgina principal de MMèdia, disposem a la part superior de 4 opcions entre les quals es troba “Iniciar Sessió”.

http://www.uv.es/fatwireed/userfiles/image/com_funciona_1.jpg

L’aspecte de la pantalla d’administració serà similar al que es mostra a continuació. En aquesta pantalla s’indicaran els arxius multimèdia que anem "pujant" a la plataforma.

http://www.uv.es/fatwireed/userfiles/image/acces_espai_1.jpg

Podem pujar els nostres arxius fent ús una de les pestanyes de la part superior denominada "Nou fitxer".

I una vegada pujat l’arxiu, podem punxar sobre aquest i accedirem a un formulari d’edició que ens permetrà seleccionar si volem que el nostre vídeo siga públic o no, posar un títol i una descripció, assignar-hi una categoria, i diverses opcions més, a part d’un botó que ens permet convertir-lo a MP4 (format per defecte per MMèdia) si el vídeo original està en un altre format.

També podrem anotar la URL que se’ns ha assignat per enviar-la per correu, proporcionar-la als nostres alumnes, etc., de manera que -simplement prement sobre la URL- els usuaris accedisquen directament a la reproducció del nostre vídeo.


----

UV users have a private space on MMedia where we can store our video or multimedia resources. You can enter this space by logging in to MMedia using the same username and password you use for your (web interface) e-mail account, disco.uv.es, or via network drives (this last option is not covered in this document).

Remember that you can only publish videos, music and materials on MMedia which you own or may lawfully placed on the server (see Legal section).

At the top of the MMedia homepage, there are four options one of which is "Log in".

http://www.uv.es/fatwireed/userfiles/image/com_funciona_1.jpg

The layout of the administration page will be similar to that shown below. This page shows us all the multimedia files that we upload to the platform.

http://www.uv.es/fatwireed/userfiles/image/acces_espai_1.jpg

You can upload your files using one of the tabs at the top called "New file".

Once the file is uploaded, you can click on it to open an edit form allowing us to choose whether we want our video to be public or not, add a title and a description, assign a category, and several other options, in addition to a button that allows us to convert it to .MP4 (the default format for MMedia) if the original video is in another format.

We can also take note of the URL assigned to the video and send it by e-mail, offer it to our students, etc., so that by simply clicking on the URL, users go directly to our video playback.


» FAQ de Multimedia