Qui pot veure els meus vídeos?

El vídeo serà visible per a qualsevol persona que arribe fins a l’arxiu, si prèviament l’hem marcat com a "Públic".

Podrà veure’l qualsevol persona que conega la URL o l’haja trobat mitjançant l’eina de cerca de MMèdia, Google o altres mitjans.

També tenim la possibilitat de restringir l’accés al vídeo mitjançant una contrasenya, però també, al contrari, fins i tot marcar el vídeo perquè siga públic, i a més permetre’n la descàrrega.

http://www.uv.es/fatwireed/userfiles/image/qui_vore_video.jpg

Públic: el vídeo es reprodueix a qualsevol persona que arribe fins a aquest, bé perquè coneix la URL,  perquè l’haja localitzat mitjançant el cercador de MMèdia o perquè apareix l’enllaç en Roderic (repositori de contingut lliure de la UV).

Contrasenya: el vídeo únicament es reprodueix si l’usuari visitant coneix la contrasenya que l’autor va indicar en el moment de la publicació.

Nota: els vídeos amb contrasenya assignada no es podran reproduir en HTML5.

Adreces IP: podem indicar l’adreça IP de l’únic ordinador des d’on es podrà reproduir el vídeo. Podríem indicar més d’una adreça IP si les separem per un espai, o un rang d’adreces IP usant el * com a comodí.

Exemple:

  • 147.156.9.111 à només es podrà veure el vídeo en l’ordinador amb aquesta IP.
  • 147.156.9.111 147.156.9.147 à ídem però en dos ordinadors amb aquestes IP.
  • 147.156.*.* à només en els ordinadors de la xarxa de la Universitat.

Públic descarregable: el vídeo es reprodueix per a tots, però a més mostra una icona de descàrrega perquè l’usuari el puga descarregar al seu ordinador.

------------------------
If you have previously marked a video as 'public', it will be visible to anyone who opens the file.
It will be visible to anyone who knows the URL or it finds using the MMedia search tool, Google or other means.
You can also restrict access to the video using a password, or on the contrary set the video to be public and also allow it to be downloaded.

http://www.uv.es/fatwireed/userfiles/image/qui_vore_video.jpg

Public: The video will play for anyone who opens it, either because they know the URL, because they found it in a search on MMedia or because the link appears on Roderic (the  UV's repository of free content).
Passworded: the video will only play if the user knows the password the author set at the time of publication.
Note: Passworded videos cannot be played in HTML5.

IP addresses: You can specify the IP address of the computer on which one can play the video. You can indicate more than one IP address if separated by a space, or a range of IP addresses using the asterisk [*] as a wildcard.

Example:

  •     147.156.9.111 the video can only be watched on the computer with this IP.
  •     147.156.9.111 147.156.9.147 ditto but only on the two computers with these IP.
  •     147.156.*.* only on computers on the University network.
Publicly downloadable: the video plays for all, but also displays a download icon that the user can use to download it to their computer.

» FAQ de Multimedia