Com puc inserir subtítols als videos?

És possible inserir subtítols en un vídeo que hàgem dipositat en MMèdia. En primer lloc hem de saber que necessitarem tenir en MMèdia dos arxius: el vídeo que cal subtitular i un arxiu .SRT que contindrà els subtítols. (El sistema de subtitulat no funciona si l’usuari que visita el vídeo el reprodueix en HTML5).

Aquest arxiu ha de ser generat amb alguna aplicació tipus "Aegisub" (http://www.aegisub.org/) o similar per a indicar correctament els textos que cal inserir i en quin moment del vídeo hauran d’aparèixer, i tenir el mateix nom que el vídeo associat (tret de l’extensió, tal com indiquem).

 

Podem descarregar una versió portable d’aquest programari Aegisub des de l’enllaç següent:

DOWNLOAD

 PROGRAMARI AEGISUB PER A GENERAR SUBTÍTOLS EN UN VÍDEO.   

 

Aquest programari gratuït que recomanem permet obrir el vídeo i anar posant els textos en cada secció del vídeo de forma intuïtiva. Una vegada acabem d’inserir tots els subtítols i tinguem tot acabat, guardarem el resultat però… el fitxer que el programari vol generar és un fitxer .ASS.

Desarem aquest arxiu .ASS i només ens restarà convertir-lo a format .SRC amb qualsevol programari per a això. Recomanem un convertidor en línia:

 

LINK

 CONVERTIDOR EN LÍNIA DE SUBTÍTOLS .ASS A .SRT   

 

A continuació pujarem a MMèdia l’arxiu .SRT resultant juntament amb el vídeo que cal subtitular.

Ex. mivideo.mp4  i   mivideo.srt  (l’arxiu srt també ha d’estar actiu i ser Públic en MMèdia).

Una vegada fet això, es mostrarà a l’usuari a la part superior dreta del nostre vídeo el connector (plug-in) en ON/OFF depenent de si volem que ens mostre -o no- els subtítols.

http://www.uv.es/fatwireed/userfiles/image/videos_subtitols.jpg

 

Exemple de contingut d’un arxiu .SRT:

1

00:00:00,000 --> 00:00:05,000

Accederemos a lo que es el panel de configuración de nuestro Blog.

2

00:00:05,006 --> 00:00:11,050

En este caso vamos a quedarnos con la idea de que en la parte izquierda tenemos toda la serie de menús

3

00:00:11,050 --> 00:00:15,014

diferentes, que nos van a permitir hacer todo dentro de nuestro blog

4

00:00:15,014 --> 00:00:17,084

 

Podem vore un exemple si visualitzem els primers 17 segons d'aquest vídeo:

Exemple subtítols


-----

You can add captions to a video that you have uploaded to MMedia. First of all, remember you need to add two files to MMedia: the video to be captioned and a .SRT file containin the captions themselves. (The caption system will not work if the user playing the video uses HTML5.)

This file must be created using an application like Aegisub (http://www.aegisub.org/) or equivalents to correctly indicate the lines of text to be inserted and when they should appear in the video; it should also have the same name as the associated video (apart from the extension, as we later explain).You can download a portable version of this Aegisub software from the following link:

DOWNLOAD

 AEGISUB SOFTWARE FOR CAPTIONING A VIDEO   

 

This recommended freeware allows you to open the video and place the text in each section of the video intuitively. Once all the captions are in place and everything is complete, save the file. The file will save as .ASS

Save the file and then convert it to .SRC format using any software designed for this purpose. We recommend an online converter:


LINK

 ONLINE CAPTION .ASS TO .SRT CONVERTER    

 

Then load the resulting .SRT file to MMedia along with the video to be captioned.

E.g. myvideo.mp4 and myvideo.srt (the .SRT file must also be labelled 'active' and 'public' in MMedia).

Once this is done, the user will see an ON/OFF connector or plug-in at the top right of your video  allowing captions to be displayed or hidden.

http://www.uv.es/fatwireed/userfiles/image/videos_subtitols.jpg


Example of the content of a .SRT file:

1

00:00:00,000 --> 00:00:05,000

Accederemos a lo que es el panel de configuración de nuestro Blog.

2

00:00:05,006 --> 00:00:11,050

En este caso vamos a quedarnos con la idea de que en la parte izquierda tenemos toda la serie de menús

3

00:00:11,050 --> 00:00:15,014

diferentes, que nos van a permitir hacer todo dentro de nuestro blog

4

00:00:15,014 --> 00:00:17,084


You can see an example by watching the first 17 seconds of this video:

Example of captions

» FAQ de Multimedia