Com funciona MMedia per a emetre en directe?

El servidor MMèdia permet la retransmissió en directe d’esdeveniments usant un programari que envia el senyal de vídeo de l’ordinador de l’usuari al servidor multimèdia de la UV, i és  aquest l’encarregat d’enviar aquesta emissió de TV a tants televidents com es connecten a la URL de l’esdeveniment.

Qualsevol usuari PDI/PAS de la UV pot realitzar una emissió en directe usant el seu propi ordinador, amb el seu equipament multimèdia i el programari que recomana el SIUV emetent cap a MMèdia.

 

Recomanacions.

El Servei d’Informàtica recomana usar el programari Adobe Media Live Encoder (gratuït), que una vegada instal·lat i configurat enviarà el senyal de vídeo del nostre ordinador a MMèdia per difondre’l a través d’Internet.

Hi ha altres programes (normalment de pagament) que també permeten enviar el senyal de vídeo RTMP a MMèdia i que hem provat amb èxit. Per exemple XSplit Broadcaster.

DESCÀRREGA D’ADOBE MEDIA LIVE ENCODER (Gratuït):

Podem descarregar oficialment el programari des de l’enllaç següent, prement el botó “Download”, i després d’emplenar el petit formulari que apareixerà.

LINK

 PÀGINA OFICIAL D'ADOBE MEDIA LIVE ENCODER   

 

Està disponible per a sistemes operatius Windows i Mac OS (idioma anglès)

 

DOWNLOAD

 

DESCÀRREGA D'ADOBE MEDIA LIVE ENCODER.

SISTEMA OPERATIU WINDOWS (.MSI)

 

 

DOWNLOAD

 

DESCÀRREGA D'ADOBE MEDIA LIVE ENCODER.

SISTEMA OPERATIU MAC OX (.DMG)  

 

 

----

The MMedia server allows live broadcasting of events using software that sends the video signal from the user's computer to the UV multimedia server, and this is responsible for sending this TV broadcast to as many viewers as connect to the URL of the event.

Any PDI teaching staff or PAS administrative staff who is a UV user can make a live broadcast using their own computer, with its multimedia equipment and software as recommended by the SIUV (Servei d'Informàtica, IT service) broadcasting to MMedia.


Recommendations

The Servei d'Informàtica recommends using Adobe Media Live Encoder (free), which once installed and configured will send the video signal from your computer to MMedia which will broadcast it over the internet.

There are other programs (usually requiring payment) which also allow you to send the RTMP video signal to MMedia and which we have successfully tested. For example XSplit Broadcaster.

DOWNLOAD ADOBE MEDIA ENCODER LIVE (free):

We can officially download the software from the link below by clicking on "Download" and then filling out the short form that appears.

LINK

 OFICIAL ADOBE MEDIA LIVE ENCODER WEBSITE   


It is available for Windows and Mac OS operating systems (English) 

DOWNLOAD

 

DOWNLOAD ADOBE MEDIA LIVE ENCODER.

WINDOWS OPERATING SYSTEM (.MSI)

 

 

DOWNLOAD

 

DOWNLOAD ADOBE MEDIA LIVE ENCODER.

MAC OX OPERATING SYSTEM (.DMG)  

 


» FAQ de Multimedia