Com funciona el servei d'enregistrament de vídeos a la UV?

El Servei d’Informàtica i el SFPIE proporcionen conjuntament aquest servei d’enregistraments de continguts multimèdia. Dirigit al personal de la Universitat (PDI i PAS), es permet l’enregistrament de vídeos o material multimèdia amb finalitat docent o de suport al lloc de treball.

Aquest servei d’enregistrament de vídeos ofereix al PDI i professorat de la UV la possibilitat de gravar continguts educatius multimèdia als estudis d’enregistrament. També pot sol·licitar aquest servei el personal de la Universitat que necessite material audiovisual de suport a les tasques que duga a terme normalment al seu lloc de treball.

Els enregistraments es realitzen als estudis d’enregistrament del SFPIE (Tarongers) o del SiUV (campus de Burjassot), depenent de la destinació i el tipus de material a gravar.

La finalitat dels enregistraments o del material gravat és la publicació dels vídeos generats en el servidor Multimèdia de la UV, de manera que els vídeos seran accessibles opcionalment des d’Internet però permetent l’enllaç des de l’Aula Virtual, blogs o diferents webs. En qualsevol cas, tindrà accés al material publicat qui determine l’usuari que va proposar l’enregistrament (públic, protegit amb contrasenya, públic descarregable, etc.).

Per realitzar la sol·licitud del servei, tan sols fa falta emplenar un formulari amb l’antelació mínima marcada i els tècnics estudiaran la proposta i contactaran amb el sol·licitant.

Es poden gravar mUVies, classes, conferències, videotutorials i videoconferències, però també és possible la retransmissió en directe de diferents esdeveniments.


----


The Servei d'Informàtica (SiUV, IT service) and the Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE, Lifelong Learning and Educational Innovation Service) jointly provide this multimedia content recording service. Aimed at UV staff (PDI teaching and PAS administrative staff), it allows the recording of videos or multimedia educational for teaching or work purposes. 

This video recording service offers PDI and other teaching staff at the UV the ability to record multimedia educational content at our recording studios. This service can also be requested by UV staff who need audiovisual media in support of their work. 

The recordings are made in the recording studios belonging to the SFPIE (on Tarongers Campus) or the SiUV (on Burjassot Campus), depending on the destination and type of material to be recorded. 

The purpose of the recordings is to publish the videos on the multimedia server of the UV, so the videos will be accessible on the internet but you can also link to them from the Online Classroom, blogs or other websites. In any case, the user who requested the recording decides who has access to the material (public, password protected, publicly downloadable, etc.). 

To request this service, you need only fill out a form allowing at least the minimum time stipulated and the service's technicians will study the proposal and contact the applicant. 

You can record mUVies, classes, conferences, video tutorials and video conferences, but you can also broadcast live from different events.

» FAQ de Multimedia