Requisits per a poder enregistrar?

Els requisits generals per a poder ser beneficiari del servei són:

  • S’ha de ser PDI o PAS dins de la Universitat. Aquest servei no s’ofereix a l’alumnat.
  • Que l’activitat o esdeveniment a gravar es sol·licite amb una antelació mínima de 10 dies.
  • Que el contingut dels recursos susceptibles de ser produïts ha d’estar sempre relacionats amb docència, amb la seua activitat dins de la UV o amb la innovació educativa en els plans d’estudi de grau o postgrau de la UV.
  • Que el ponent i el material a usar en l’enregistrament ha d’estar disponible en les dates previstes per a l’enregistrament.
  • Que els materials o recursos multimèdia que es generen, per defecte hauran de ser publicats en obert amb llicència Creative Commons (BY-NC-SA) i es permetrà la distribució als diferents mitjans de comunicació de la UV.

La sol·licitud serà valorada pel SFPIE o el SiUV i rebrem una resposta, positiva o negativa, en el termini d’una setmana.


» FAQ de Multimedia