Requisits per a poder enregistrar?

Els requisits generals per a poder ser beneficiari del servei són:

  • S’ha de ser PDI o PAS dins de la Universitat. Aquest servei no s’ofereix a l’alumnat.
  • Que l’activitat o esdeveniment a gravar es sol·licite amb una antelació mínima de 10 dies.
  • Que el contingut dels recursos susceptibles de ser produïts ha d’estar sempre relacionats amb docència, amb la seua activitat dins de la UV o amb la innovació educativa en els plans d’estudi de grau o postgrau de la UV.
  • Que el ponent i el material a usar en l’enregistrament ha d’estar disponible en les dates previstes per a l’enregistrament.
  • Que els materials o recursos multimèdia que es generen, per defecte hauran de ser publicats en obert amb llicència Creative Commons (BY-NC-SA) i es permetrà la distribució als diferents mitjans de comunicació de la UV.

La sol·licitud serà valorada pel SFPIE o el SiUV i rebrem una resposta, positiva o negativa, en el termini d’una setmana.

----

The general requirements in order to be a beneficiary of the service are:

  • You must be staff at the Universitat de València (PDI teaching staff or PAS administrative staff). This service is not offered to students.
  • Your request should be made at least 10 days before the activity or event you wish to record takes place.
  • The content of the resources to be produced must always be related to teaching, with your activity at the UV or with innovation in educational curricula for degree or postgraduate studies at the UV.
  • The presenter and the material to be used in the recording should be available for the scheduled dates of the recording.
  • By default, the materials and multimedia resources that are created shall be made publicly available using Creative Commons (BY-NC-SA) and their distribution to the various UV broadcast and communications media shall be permitted.

Your request will be assessed by the SFPIE (Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa, Lifelong Learning and Educational Innovation Service) or the SIUV (Servei d'Informàtica, IT service) and will receive a response, either positive or negative, within a week.


» FAQ de Multimedia