Quines son les recomanacions per a enregistrar correctament un mUVie?

És recomanable, per a l’exposició davant les càmeres, crear una presentació tipus Powerpoint, que servisca per a dotar de major contingut i reforç el vídeo resultant. És recomanable elaborar unes diapositives tan dinàmiques i gràfiques com siga possible, i ser molt minimalista amb les explicacions en text. Aquesta presentació ha de ser enviada al personal de l’aula d’enregistrament amb antelació suficient a l’enregistrament.

Usar la plantilla de la Universitat. Hi ha un model de plantilla corporativa que es recomana usar en la presentació. Aquesta plantilla la podem descarregar al final d’aquest document.

Petició del Servei d'Enregistrament.

La petició de Servei d’Enregistrament es realitza des de la Secretaria Virtual (http://secvirtual.uv.es), accedint a l’apartat "Reserva espais i recursos" seguit de "Disponibilitat i reserves". A continuació se selecciona l’espai “Gravació Multimèdia Tarongers” o ”Gravació Multimèdia Burjassot” i emplenarem el formulari corresponent.

LINK

 ACCÉS A LA SECRETARÍA VIRTUAL 

 

Una vegada realitzada, el personal tècnic es posarà en contacte amb nosaltres per confirmar la disponibilitat, mitjans i altres aspectes.

Documents i plantilles.

DOWNLOAD

(Seleccione plantilla)

 

PLANTILLA PER A LA PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVES (POWERPOINT)

BIOLOGIA · CIÈNCIAS SOCIALS ·  DRET · ECONOMIA · FARMÀCIA · FILOLOGIA · FÍSICA · ENGINYERIA · MATEMÀTIQUES · MEDICINA · PSICOLOGIA · QUÍMICA
 

 

DOWNLOAD

 

DOCUMENT DE CESSIÓ DE DRETS D'IMATGE.

http://links.uv.es/aisdi/imatge

 

 

 

 

2. Enregistrament/emissió de conferències o esdeveniments en “exteriors”.

El SFPIE disposa d’un un equip portàtil per a l’enregistrament i emissió de conferències o esdeveniments en directe que s’organitzen des de la Universitat de València i fora de les seues instal·lacions. Perquè l’enregistrament/emissió siga possible, ha de complir els requisits i la normativa de la Unitat d’Innovació Educativa SFPIE.

Podem accedir a la informació referent publicada pel SFPIE accedint a l’enllaç següent:

 

LINK

 NORMATIVA PETICIÓ SERVEI D'ENREGISTRAMENT SFPIE 

 

-----

We advise you to create a Powerpoint presentation to display to the cameras and which will serve to provide more content and strengthen the resulting video. We recommend producing the most dynamic and visual slides possible with very minimal text explanations. These slides should be sent to the recording set staff in advance of the recording.

Using the University template. There is a corporate template we recommend you use in the presentation. This template can download at the end of this document.


Recording Service Request

The recording service request is made through the Online Office (http://secvirtual.uv.es), clicking on the 'Reserve spaces and resources' followed by 'Availability and reservations'. Then select either 'Gravació Multimèdia Burjassot' (Burjassot recording set) or 'Gravació Multimèdia Tarongers' (Tarongers recording set) and fill out the form.

LINK

 ACCESS TO THE ONLINE OFFICE 

 

Once sent, technical staff will contact you to confirm availability, media and others details.

Documents and templates

DOWNLOAD

(Select template)

 

TEMPLATES FOR SLIDESHOW PRESENTATIONS (POWERPOINT)

BIOLOGICAL SCIENCES · SOCIAL SCIENCES ·  LAW · ECONOMICS · PHARMACY · LANGUAGE STUDIES · PHYSICS · ENGINEERING · MATHEMATICAL SCIENCES · MEDICINE · PSYCHOLOGY · CHEMISTRY
 

 

DOWNLOAD

 

DOCUMENT TO ASSIGN IMAGE RIGHTS

http://links.uv.es/aisdi/imatge

 

 

  


2. Recording/broadcast of conferences or events outdoors

The SFPIE (Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa, Lifelong Learning and Educational Innovation Service) has a laptop for recording and broadcasting live events or conferences organised by the Universitat de València off premises. In order to successfully record or broadcast, you must meet the requirements and regulations of the Educational Innovation Unit - SFPIE.

We can find relevant information published by the SFPIE by clicking the following link:

 

LINK

 REGULATIONS ON REQUESTING THE SFPIE RECORDING SERVICE 

 
» FAQ de Multimedia