On puc fer la petició de gravació d'un mUVie?

Emplenant aquest formulari, pot sol·licitar qualsevol dels serveis multimèdia que s'ofereixen des del SFPIE i SIUV. Es recorda que per a sol·licitar aquests serveis s'ha de ser personal de la Universitat de València (PDI/PAS).

Els requisits generals per a poder ser beneficiari del servei són:

  • Que l'activitat o esdeveniment a gravar se sol·licite amb una antelació mínima de 10 dies.
  • Que el contingut dels recursos susceptibles de ser produïts, han d'estar sempre relacionats amb docència, amb la seua activitat dins de la UV, o amb la innovació educativa en els plans d'estudi de Grau o Postgrau de la UV.
  • Que el ponent i el material a usar en l'enregistrament ha d'estar disponible en les dates previstes per a l'enregistrament.
  • Que els materials o recursos multimèdia que es generen, per defecte hauran de ser publicats en obert amb llicència Creative Commons (BY-NC-SA) i es permetrà la distribució als diferents mitjans de comunicació i difusió de la UV.

La seua sol·licitud serà valorada i rebrà una resposta, positiva o negativa, en el termini d'una setmana.

Serà recomanable, per a l'exposició davant les càmeres, crear una presentació tipus Powerpoint, que servirà per a dotar de major contingut i reforç al vídeo resultant. És recomanable elaborar unes diapositives el més dinàmiques i gràfiques possible, i ser molt minimalista amb les explicacions en text. Aquestes diapositives han de ser enviades al personal de l'aula d'enregistrament amb una setmana d'antelació, com a mínim. El model de Plantilla de diapositives, es pot descarregar des del menú lateral triant la del centre, facultat, servei o departament que corresponga.

La petició de servei d'enregistrament es realitza des de la Secretaria Virtual, accedint a l'apartat "Reserva espais i recursos" seguit de "Disponibilitat i reserves". A continuació se selecciona l'espai Gravació Multimèdia Burjassot o Gravació Multimèdia Tarongers i farem la sol·licitud.

Una vegada realitzada, el personal tècnic es posarà en contacte amb nosaltres per a confirmar la disponibilitat, mitjans i altres aspectes. 

Accedir al formulari de petició de serveis

-----------------------------------------------------------------------------

By filling out this form, you can request any of the multimedia services offered by the SFPIE (Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa, Lifelong Learning and Educational Innovation Service) and the SIUV (Servei d'Informàtica, IT service). Remember that to request these services you must be staff of the Universitat de València (PDI teaching staff or PAS administrative staff).

The general requirements in order to be a beneficiary of the service are:

  • Your request should be made at least 10 days before the activity or event you wish to record takes place.
  • The content of the resources to be produced must always be related to teaching, with your activity at the UV or with innovation in educational curricula for degree or postgraduate studies at the UV.
  • The presenter and the material to be used in the recording should be available for the scheduled dates of the recording.
  • By default, the materials and multimedia resources that are created shall be made publicly available using Creative Commons (BY-NC-SA) and their distribution to the various UV broadcast and communications media shall be permitted.

Your request will be assessed and receive a response, either positive or negative, within a week.

We advise you to create a Powerpoint presentation to display to the cameras and which will serve to provide more content and strengthen the resulting video. We recommend producing the most dynamic and visual slides possible with very minimal text explanations. These slides should be sent to the recording set staff at least one week in advance. A set of template slides can be downloaded from the side menu by choosing the appropriate school, faculty, department or service.

The recording service request is made through the Online Office, clicking on the 'Reserve spaces and resources' followed by 'Availability and reservations'. Then select either 'Gravació Multimèdia Burjassot' (Burjassot recording set) or 'Gravació Multimèdia Tarongers' (Tarongers recording set) and make the request.

Once sent, technical staff will contact you to confirm availability, media and other details.

Go to service request form


» FAQ de Multimedia