Qui pot tenir un Blog?

Qualsevol usuari de la Universitat de València pot disposar d’un blog associat al seu compte. Tant el personal (PAS i PDI) com l’alumnat pot disposar del seu espai de blog i administrar-lo, amb el compromís d’incloure continguts acadèmics o de caràcter personal.

També poden disposar d’un blog els usuaris que pertanyen a grups de treball en disco.uv.es, aquest blog és administrat pels usuaris del grup. Consulteu l’apartat “Blogs de grup”.


----
Any user at the Universitat de València can have a blog associated with their account. Both staff (PAS administrative staff and PDI teaching staff) and students can obtain a blog space and manage it, with the commitment to include either personal or academic content.
Users belonging to disco.uv.es working groups can also have a blog. This blog is managed by the users of the group. See 'Group blogs'.

» FAQ de Blogs