Com funciona un blog de grup?

A la Universitat és possible que pertanyem a determinats grups de treball, per exemple, del nostre departament, servei o d’una altra índole. Pel fet de pertànyer a aquests grups de treball en “disco.uv.es”, on disposem d’espais compartits, el grup pot sol·licitar al Servei d’Informàtica la creació d’un blog per al grup, independent del blog personal de cada usuari.

Exemple de blog de grup:

http://grup.blogs.uv.es

Un PAS o PDI pot sol·licitar un blog de grup associat a un grup de treball en disco.uv.es. És a dir, que si un usuari pertany a un grup de disco.uv.es anomenat “algebra”, es pot activar un blog per a aquest grup anomenat http://algebra.blogs.uv.es.


------
At the University you may belong to a particular working group; for example, in your department, service or other such group. If you belong to one of these 'disco.uv.es' working groups in which you share spaces, the group can ask the Servei d'Informàtica (SIUV, IT Service) to create a blog for the group, independent from the blog of each user.

Example of a group blog:
http://grup.blogs.uv.es

PAS adminstrative staff or PDI teaching staff members can request a group blog associated with a disco.uv.es working group. So if a user belongs to a disco.uv.es group called 'algebra', a blog can be set up for this group called http://algebra.blogs.uv.es.

» FAQ de Blogs