Quina tipologia d'Aules mantenim?

Aules de Lliure Accés: Són aquelles que permeten a l'accés dels usuaris als recursos informàtics de la universitat fora d'hores de docència.

Aules de Teoria: Són aquelles que s'utilitzen única i exclusivament per a impartir docència sota la supervisió d'un professor. Aquestes poden disposar d'un únic ordinador per al professor o bé d'ordinadors per a professor i alumnes.

Aules Mixtes: Són aquelles que s'utilitzen tant per a impartir docència com per a l'accés lliure anara d'hores de classe.

» FAQ de Aules Informàtiques