Funcionament eines antiplagi

Aquest text es basa en l'article del periòdic "El País" publicat el 14 de setembre del 2018.
L'enllaç a l'article original és el següent.

https://elpais.com/politica/2018/09/14/actualidad/1536910999_284317.html


Com funcionen aquests programes?
Els usuaris carreguen en l'eina els documents que volen acarar.
A voltes la solució està integrada en les plataformes virtuals en les quals els alumnes carreguen els seus treballs, com Moodle o Blackboard.
En la Universitat de València es troba en la nostra plataforma d'Aula Virtual (Moodle)
Aqueixos suports analitzen directament els documents abans de passar-li'ls al professor.

Com es veuen els resultats i què signifiquen els percentatges de possible plagi?
L'eina cerca les cadenes de text i les comparen amb els documents de les seues bases de dades.
L'usuari rep com resultat el document que ha comparat i, si hi ha coincidència, es marquen en un altre color els fragments que coincideixen.
El percentatge final és el tant per cent de tot el text que apareix en un altre document.

A partir de quin percentatge hi ha plagi?
Depèn del camp d'estudi, afirma el director gerent de PlagScan, Markus Goldbaech. "Un 20% de coincidència en camps com el dret,
on és habitual citar literalment fragments llargs de jurisprudència, no ha d'estranyar".
Però en camps com les ciències naturals, per sobre d'un 3% "pot ser indicatiu de possible còpia".

"És difícil donar un percentatge", "[El percentatge] és molt relatiu. El programa et dóna un percentatge global i percentatges de cada lloc del que troba contingut.
Pots haver agafat el 10% d'un lloc, el 15% d'un altre. Si et dóna una suma tremenda tens un problema,
però també ho tindries si d'un d'aqueixos textos has plagiat el 50% o més. Es valora tenint en compte ambdues coses".

I si es plagia d'un altre idioma? Ací les eines es topen amb una dificultat enorme, asseguren des de PlagScan.
"El problema no s'ha solucionat encara, i l'acare no és perfecte en cap idioma".
El problema és que d'un mateix text font poden fer-se molt diferents traduccions.
Una de les possibles solucions per a sortejar aquest inconvenient està a comparar no solament cadenes literals de text, sinó també coincidència d'idees, encara que no s'expressen literalment igual.

Què es pot escapar? Cap empresa compta amb el 100% d'accés a la producció científica i acadèmica.
A més, no tots els continguts estan totalment digitalitzats o amb els seus textos en format comparable.
Des de PlagScan creuen que es detecta el plagi en un 70% de les vegades. El 30% restant s'escapa.
Què altres aspectes, a més de la coincidència, alerten d'un possible plagi?
Els algorismes d'anàlisis valoren també la forma d'expressar-se d'un autor (per exemple, les estructures gramaticals més usuals que empra).
Si en un mateix text un paràgraf s'ix d'aqueix patró, s'alerta de possible plagi.
Però cal recordar que la paráfrasis és habitual en els textos acadèmics, i no implica plagi.
"Quin és la diferència entre una traducció i una paráfrasis? És molt difícil de determinar", es pregunta Markus Goldbaech.» FAQ de Aula Virtual