Com puc emetre en directe?

Per fer una retransmissió en directe del senyal d’àudio/vídeo que tinguem al nostre ordinador són necessaris 2 passos fonamentals:

  1. Crear un esdeveniment LIVE en MMèdia.
  2. Instal·lar i configurar el programari Live Encoder al nostre ordinador.

 

Disposem d’un videotutorial que especifica com crear l’esdeveniment Live en MMèdia:

Una vegada creat l’esdeveniment Live en MMèdia només ens faltarà instal·lar i configurar el programari al nostre ordinador ‘emissor’. Aquest programari ens permetrà fins i tot l’enregistrament de l’esdeveniment en l’ordinador per a una visualització/publicació posterior.

Proporcionarem la URL als nostres “televidents” i podran accedir a la nostra emissió el dia i hora de l’esdeveniment. També podran accedir a l’emissió fent una cerca de l’esdeveniment en Mmedia.uv.es.

Si en algun moment necessitem ajuda per conèixer la IP del nostre ordinador d’emissió, podem veure aquest vídeo:

Informació addicional.

La nostra emissió pot ser vista per milers de persones simultàniament des d’equips i dispositius que tinguen Flaix Player instal·lat (actualment quasi tots els ordinadors) i actualitzat.

Si algun televident necessita veure la nostra emissió des de Smartphones o dispositius Android, pot descarregar un player que li permeta visualitzar la nostra emissió RTMP.

LINK

 VLC (VIDEOLAN) FOR ANDROID   

 

-----

To make a live broadcast using the audio/video signal of your computer, there are two essential steps to take:

1. Create a LIVE event in MMedia.

2. Install and configure the Live Encoder software on your computer.


Watch a video tutorial that explains how to create a live event in MMedia:

Once this is done, you need only install and configure the software on your 'broadcasting' computer. This software even allows the recording of the event on your computer for later viewing or publication.

Give the URL to our "viewers" so they have access to our broadcast on the day and time of the event. They can also tune in to the event broadcast by doing a search on Mmedia.uv.es.

If you ever need help to discover the IP of your broadcasting computer, watch this video:


Additional information

Our broadcast can be seen by thousands of people simultaneously from equipment and devices that have Flash Player installed (currently almost all computers) and updated.

If a viewer needs to watch our broadcasting from Smartphones or Android devices, they can download a player that allows them to view your RTMP broadcast.

LINK

 VLC (VIDEOLAN) FOR ANDROID   


» FAQ de Multimedia