Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 44769 Senyals mèdics . 4,5 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2231 M.U. en Enginyeria Biomèdica 0 1 0 Optatiu Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
0 0 0 14/09/2021 23/12/2021 24/01/2022 17/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
P 0 80 12 68 Castellà De vesprada
T 0 80 12 68 Castellà De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 14/09/2021 23/12/2021 Dijous 16:00 21:00 LABORATORI PROCESADO DIGITAL DE SENYALS 3.1.2 E.T.S. D'ENGINYERIA
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
P 0 FERNANDO MATEO JIMENEZ
T 0 FERNANDO MATEO JIMENEZ