Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 44778 Bioelectricitat . 3 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2231 M.U. en Enginyeria Biomèdica 0 1 0 Optatiu Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
0 0 0 01/02/2022 21/05/2022 24/05/2022 22/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
T 0 80 11 69 Castellà De vesprada