Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 43508 Optimització . 12 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2160 M.U. en Planific. i Gestió de Processos Empresarials 12-V.2 2 1 1 Obligatori Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
0 0 0 13/09/2021 23/12/2021
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
E 0 40 0 40 Castellà De vesprada
I 0 40 0 40 Castellà De vesprada