Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 43517 Treball fi de màster . 12 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2160 M.U. en Planific. i Gestió de Processos Empresarials 12-V.2 2 1 2 Obligatori Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
0 0 0 13/09/2021 23/12/2021