Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 52391 PLA DE RECERCA DE HUITÉ ANY . 1 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
3165 Fisioteràpia 3 1 8 Troncal No existeix guia
No hay ningún grupo para esta asignatura