Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 34378 Salut de la dona, de la sexualitat i la reproducció . 4,5 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1200 Grau d'Infermeria 1 1 2 Obligatori Veure guia
1213 Grau d'Infermeria (Ontinyent) 1 1 2 Obligatori Veure guia
Grup: E
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
22 0 22
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
L 1 16 0 16 Castellà De matí
L 2 6 0 6 Castellà De matí
P 1 22 0 22 Castellà De matí
T 0 22 0 22 Castellà De matí
U 1 16 0 16 Castellà De matí
U 2 6 0 6 Castellà De matí