Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 34384 Infermeria psiquiàtrica i salut mental . 4,5 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1200 Grau d'Infermeria 1 1 3 Obligatori Veure guia
1213 Grau d'Infermeria (Ontinyent) 1 1 3 Obligatori Veure guia
Grup: E
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
11 0 11
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
P 1 11 0 11 Castellà De matí
T 0 11 0 11 Castellà De matí
U 1 11 0 11 Castellà De matí