Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 63389 Seminari Permanent 2Q-Dimarts . 3 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
9005 SEMINARI PERMANENT ITINERARI D'ESPECIALITZACIÓ 1 1 1 Optatiu No existeix guia
9007 SEMINARI PERMANENT ASSIGNATURES SOLTES 1 1 1 Optatiu No existeix guia
Grup: A
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
110 106 4