Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 33640 Pràctiques escolars en l'educació infantil I . 7,5 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1304 Grau de Mestre/a en Educació Infantil 1 1 1 Obligatori Veure guia
1324 Grau de Mestre/a en Educació Infantil -Ontinyent- 1 1 1 Obligatori Veure guia
Grup: 02
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
5 5 0 24/01/2022 04/02/2022 07/03/2022 14/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
S 1 5 5 0 Valencià De matí
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
S 1 XAVIER MINGUEZ LOPEZ