Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 33697 Pràctiques escolars d'educació primària I . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1305 Grau de Mestre/a en Educació Primària 1 1 1 Obligatori Veure guia
Grup: 23
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
7 7 0 24/01/2022 04/02/2022 07/03/2022 14/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
S 1 7 7 0 Castellà De matí
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
S 1 ADELA JAIME PASTOR