Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 33700 Treball final de grau: mestre/a en educació primària . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1305 Grau de Mestre/a en Educació Primària 1 1 4 Obligatori Veure guia
Grup: 1M
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
46 21 25 01/09/2021 08/03/2022 10/03/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
F 1 46 21 25 Valencià De matí