Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 43348 Treball fi de màster . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2151 M.U. en Intervencions Psicològiques en àmbits socials 12-V.2 2 1 2 Obligatori Veure guia
Grup: A
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
5 1 4 13/09/2021 23/12/2021
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
F 0 40 1 39 Castellà De vesprada