Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 34092 Treball Final de Grau de Farmàcia . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1201 Grau de Farmàcia 1 1 5 Obligatori Veure guia
Grup: A3
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
13 13 0 12/09/2022 23/12/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
F 1 160 13 147 Castellà De matí