Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 42696 Treball final de màster . 12 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2124 M.U. en Salut pública i gestió sanitària 12-V.1 2 1 1 Obligatori No existeix guia
Grup: P2
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
0 0 0 12/09/2022 23/12/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
F 0 40 0 40 Castellà De matí