Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 46447 Human resources . 5 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2248 International Joint Research Master Work and Organizational 2 1 1 Obligatori Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
30 0 30 12/09/2022 23/12/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
X 0 30 0 30 Castellà De matí