Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 43754 Complements de formació . 24 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2168 Form.Comp. Máster Eginyeria Telecomucació 2 1 1 Optatiu No existeix guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
40 0 40 12/09/2022 23/12/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
T 0 40 0 40 Castellà De vesprada