Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 43827 Pràctiques externes . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2227 M.U. en Enginyeria Ambiental 2 1 2 Obligatori Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
40 0 40 12/09/2022 19/05/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
S 0 40 0 40 Castellà De vesprada
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
S 0 NURIA MARTI ORTEGA
MARIA AURORA SECO TORRECILLAS