Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 60959 Implantologia bàsica . 11 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
7069 Expert Universitari en Implantologia 1 1 1 Optatiu No existeix guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
100 0 100
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
T 0 100 0 100 Castellà De matí