Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 64544 Nous materials i tècniques I . 7 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
5308 Màster de Formació Permanent Avançat en Pròtesi Dental 1 1 1 Optatiu No existeix guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
100 3 97
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
T 0 100 3 97 Castellà De matí
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
T 0 EDUARDO JOSE SELVA OTAOLAURRUCHI