Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 37041 ASTRONOMIA . 1 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1395 UNISOCIETAT (REQUENA) 1 1 2 Troncal No existeix guia
Grup: V
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
100 51 49 30/01/2023 19/05/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
T 0 100 51 49 Valencià De vesprada