Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 64754 Traumatologia dental . 25 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
5322 Màster de Formació Permanent en Endodòncia 1 1 1 Optatiu No existeix guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
100 12 88
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
T 0 100 12 88 Castellà De matí
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
T 0 LEOPOLDO FORNER NAVARRO