Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 63713 Clínica Ortodòncica III . 40 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
5249 Màster Propi de Especialització en Ortodòncia 1 1 3 Optatiu No existeix guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
100 6 94
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
T 0 100 6 94 Castellà De matí
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
T 0 VANESSA MARIA DE PAREDES GALLARDO
JOSE LUIS GANDIA FRANCO