Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 34898 Gestió de projectes . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1403 Grau d'Enginyeria Telemàtica 1 1 3 Obligatori Veure guia
Grup: FC
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
10 1 9
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
L 0 16 1 15 Castellà De matí
P 0 64 1 63 Castellà De matí
T 0 64 1 63 Castellà De matí