Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 34909 Projecte fi de grau en Enginyeria Telemàtica . 12 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1403 Grau d'Enginyeria Telemàtica 1 1 4 Obligatori Veure guia
Grup: FC
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
10 0 10
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
F 0 64 0 64 Castellà De matí