Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 33697 Pràctiques escolars d'educació primària I . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1305 Grau de Mestre/a en Educació Primària 1 1 1 Obligatori Veure guia
Grup: 75
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
5 5 0 23/01/2023 03/02/2023 04/03/2023 12/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
S 1 5 5 0 Altres De matí
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
S 1 RAQUEL CERDAN OTERO