Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 44836 Treball Fi de Màster . 12 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2234 M.U. en Tecnol. Web,Computac. Núvol Aplicac. Mòbils 17-V.1 2 1 1 Obligatori Veure guia
Grup: P2
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
5 0 5
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
F 0 100 0 100 Castellà De matí