Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 33282 Treball fi de grau . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1004 Grau de Filosofia 1 1 4 Obligatori Veure guia
1012 Grau de Filosofia 1 1 4 Obligatori Veure guia
Grup: B
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
1 1 0
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
F 1 1 1 0 Castellà De matí