Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 33060 Biologia marina . 5 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1100 Grau de Biologia 1 1 4 Optatiu Veure guia
Grup: I
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
10 0 10 12/09/2022 19/05/2023 22/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
L 1 12 2 10 Castellà De matí
T 0 12 2 10 Castellà De matí
U 1 12 2 10 Castellà De matí
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
T 0 ALVARO LUIS PEÑA CANTERO