Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 43069 Treball fi de màster . 12 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2139 M.U. en Contaminació, Toxicologia i Sanitat Ambient. 12-V.2 2 1 1 Obligatori No existeix guia
Grup: AB
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
2 2 0
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
F 1 2 2 0 Castellà De matí