Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 33640 Pràctiques escolars en l'educació infantil I . 7,5 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1304 Grau de Mestre/a en Educació Infantil 1 1 1 Obligatori Veure guia
1324 Grau de Mestre/a en Educació Infantil -Ontinyent- 1 1 1 Obligatori Veure guia
Grup: 71
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
6 0 6 23/01/2023 03/02/2023 04/03/2023 12/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
S 1 6 0 6 Altres De matí
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
S 1 FRANCESC JOSEP RODRIGO SEGURA
JUAN CARLOS TORDERA ILLESCAS