Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 34781 Projecte fi de grau en Enginyeria Química . 12 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1401 Grau d'Enginyeria Química 1 1 4 Obligatori Veure guia
Grup: A4
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
5 2 3
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
F 0 100 2 98 Castellà De matí